بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
حسین پناهی


حسین پناهی چه زیبا گفت:
 ﻭﻗﺘ ﺑﻤﺮﻡ ﻫ ﺍﺗﻔﺎﻗ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!
ﻧﻪ ﺟﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓ ﺯﺩﻩ ﻣﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺧﺎﺑﺎﻧ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﻮﺩ...!
ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻢ ﺧﻄ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﻮﺩ ...!
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻤ ﺳﺪﺗﺮ ﻣﺸﻮﺩ...!!!
ﻭ ﺪﺭﻡ ﻤ ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!
ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺎﺭ ...!!!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﺴﺎﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺒﺎﺏ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺸﻮﺩ ...!
ﺭﺍﺳﺘ ، ﻋﺸﻖ ﻗﺪﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﻮ...!
ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺶ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺮ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺎﺩ می برﺩ...!
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﻮﺭﻨ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﻨﻢ...!
ﻭ ﻣﺪﺍﺣ ﻪ ﺍﻟ ﺍﺯ ﺧﻮﺑ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﻮﺪ
ﻭ ﺍﺷ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﺮﺰﺩ ...!!!
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ
ﻣﻦ می مانم ﻭ ﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭ
ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﺸ ﺍﻡ ﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ می ماند...!!!
من می مانم و خدا.....   
با احساس خجالتی که ای مهربان چرا همیشه مرا از تو و دینت ترسانده اند..
چرا...؟
سالروز درگذشت حسین پناهی گرامی باد  :منبع . http://daysmylife.blog.ir/rss

ﺍﻻﻏﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩ!(مشاوره تلفنی09226380616)


ﺍﻻﻏ ﻮﺳﺖ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ ﻭ ﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩ!


ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺩ.
ﺭﻭﺑﺎﻫ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺪﺗ ﻣﺚ ﺮﺩ!! ﻭﻗﺘ ﺧﻮﺏ ﻮﺵ
ﺮﺩ، متوجه شد ﺻﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻔﺖ: "ﺍﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺪ
ﻣﺮﺍ ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﻖ!
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شماره سیصد و سی و دوم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و دوم)
«سخن ولایت»


«شهید و شهادت»«معرفتی و دینی»«حجاب و عفاف»
«فرهنگی و اجتماعی»«سیاسی و اقتصادی»«کارکاتور و طنز»

:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و هشتم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و هشتم)

«سخن ولایت»
«شهید و شهادت»


«معرفتی و دینی»
«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»

«سیاسی و اقتصادی»
«کاریکاتور و طنز»

:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و هشتم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و هشتم)

«سخن ولایت»
«شهید و شهادت»


«معرفتی و دینی»
«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»

«سیاسی و اقتصادی»
«کاریکاتور و طنز»

:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و هفتم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و هفتم)
«سخن ولایت»«شهید و شهادت»«معرفتی و دینی»

«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»

و اینک رصد جدید !!!! نوشته یا حی و یا قیوم ، مسئولین در خواب خرسی
«سیاسی و اجتماعی»
«کاریکاتور و طنز»


:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و هفتم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و هفتم)
«سخن ولایت»«شهید و شهادت»«معرفتی و دینی»

«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»

و اینک رصد جدید !!!! نوشته یا حی و یا قیوم ، مسئولین در خواب خرسی
«سیاسی و اجتماعی»
«کاریکاتور و طنز»


:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و نهم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و نهم)
«سخن ولایت»«شهید و شهادت»
تریبون حاج قاسم با جعبه مهمات...
«معرفتی و دینی»«حجاب و عفاف»

«سیاسی و اقتصادی»

«کاریکاتور و طنز»
:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و نهم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و نهم)
«سخن ولایت»«شهید و شهادت»
تریبون حاج قاسم با جعبه مهمات...
«معرفتی و دینی»«حجاب و عفاف»

«سیاسی و اقتصادی»

«کاریکاتور و طنز»
:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شماره سیصد و سی و سوم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و سوم)
«سخن ولایت»


«شهید و شهادت»


«معرفتی و دینی»
«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»

«سیاسی و اقتصادی»بیان امام صادق(ع) از یک وعده الهی: «کسی که در پی
جلب رضایت مردم است به بهای خشم الهی، خداوند (نیز) مردم ستایشگر او را
مذمّتگرش قرار خواهد داد.» (الکافی، ج4،)

مادر عزیز شهید والامقام ارمنی بر مزار فرزندش پرچم جمهوری اسلامی می‌اندازد
سیدمحمود دعایی با لباس پیغمبر بر پیکری باپرچم شیر و خورشید نماز می‌خواند
«کاریکاتور و طنز»

:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شماره سیصد و سی و سوم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و سوم)
«سخن ولایت»


«شهید و شهادت»


«معرفتی و دینی»
«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»

«سیاسی و اقتصادی»بیان امام صادق(ع) از یک وعده الهی: «کسی که در پی
جلب رضایت مردم است به بهای خشم الهی، خداوند (نیز) مردم ستایشگر او را
مذمّتگرش قرار خواهد داد.» (الکافی، ج4،)

مادر عزیز شهید والامقام ارمنی بر مزار فرزندش پرچم جمهوری اسلامی می‌اندازد
سیدمحمود دعایی با لباس پیغمبر بر پیکری باپرچم شیر و خورشید نماز می‌خواند
«کاریکاتور و طنز»

:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و چهارم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و چهارم)
«سخن ولایت»
«شهید و شهادت»


سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر
تصاویری از پیکر شهید ۱۸ ساله بحرینی «مشاهده بیشتر»
«معرفتی و دینی»

«حجاب و عفاف»


«فرهنگی و اجتماعی»«سیاسی و اقتصادی»
«کاریکاتور و طنز»
:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و چهارم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و چهارم)
«سخن ولایت»
«شهید و شهادت»


سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر
تصاویری از پیکر شهید ۱۸ ساله بحرینی «مشاهده بیشتر»
«معرفتی و دینی»

«حجاب و عفاف»


«فرهنگی و اجتماعی»«سیاسی و اقتصادی»
«کاریکاتور و طنز»
:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شماره سیصد و سی و پنجم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و پنجم)
«سخن ولایت»
«شهید و شهادت»
«معرفتی و دینی»

«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»


«سیاسی و اقتصادی»

«کاریکاتور و طنز»
:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شماره سیصد و سی و پنجم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و پنجم)
«سخن ولایت»
«شهید و شهادت»
«معرفتی و دینی»

«حجاب و عفاف»

«فرهنگی و اجتماعی»


«سیاسی و اقتصادی»

«کاریکاتور و طنز»
:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و ششم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و ششم)
«سخن ولایت»«شهید و شهادت»«معرفتی و دینی»
آیتــ الله بهجت (ره) :
هر قدر که نمازهایت منظم و اول وقت باشد،
امورزندگیت هم تنظیم خواهد شد
مگر نمی دانی که رستگاری و سعادت با نماز قرین شده است؟!«حجاب و عفاف»
«فرهنگی و اجتماعی»

«سیاسی و اقتصادی»
«کاریکاتور و طنز»


:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

بستة گوناگونِ «اوج پرواز» (شمارة سیصد و سی و ششم)


بستة گوناگونِ «اوج پرواز»
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، معرفتی و دینی، کاریکاتور، حجاب و عفاف، شهید و شهادت
(شمارة سیصد و سی و ششم)
«سخن ولایت»«شهید و شهادت»«معرفتی و دینی»
آیتــ الله بهجت (ره) :
هر قدر که نمازهایت منظم و اول وقت باشد،
امورزندگیت هم تنظیم خواهد شد
مگر نمی دانی که رستگاری و سعادت با نماز قرین شده است؟!«حجاب و عفاف»
«فرهنگی و اجتماعی»

«سیاسی و اقتصادی»
«کاریکاتور و طنز»


:منبع . http://ojeparvaz.blog.ir/rss

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه امام حسین 96


دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه امام حسین 96
به مدت سه روز می توانید رایگان دانلود کنید
جهت مشاهده و دانلود سوالات کلیک کنید
جهت مشاهده و دانلود سوالات کلیک کنید

سوالات آزمون ورودی دانشگاه امام حسین سپاه 96 :: اخبار استخدامی ایران 959530 آوریل 2016 ... شما میتوانید با مطالعه دقیق منابع گردآوری شده توسط ما که شامل (نمونه سوالات عمومی – تخصصی همراه با پاسخنامه برای تمامی رشته ها – در این آزمون به ...نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین | ناین پروجکت!!www.nineproject.ir/posts/8028.html2424 آگوست 2016 ... نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین. سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور  تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به ...دانلود نمونه سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی - ظهور1212www.zohur12.ir/77413/22 آگوست 2013 ... این نمونه سوالات هم اکنون در سایت

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

آشنایی با دیگها


آشنایی با دیگهادانلود مقاله رشته مکانیک با عنوان آشنایی با دیگهادسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
2048 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
49


دانلود مقاله رشته مکانیک
آشنایی با دیگها
دیگ ها:
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺸﺮ دوران ﺻﻨﻌﺘ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺴﺎن از ﻧﺮوی ﻣﺎﺷﻦ در اواﻞ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻼش های اﻓﺮادی ﻧﻈﺮ وات، ﻣﺎرﺰ و …، از اﻧﻠﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺴﺘﺮش ﺑهره ﺑﺮداری از ﻧﺮوی ﺑﺨﺎر و ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ د ھﺎی ﺑﺨﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ. امروزه از دیگهای بخار در صنایع غذایی، سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها  استفاده میگردد.
د ھﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﻪ از ﻇﺮوف ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و از ورق ھﺎی آھﻦ ﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﺮ ﺮداﻧﻨﺪه و ﺮچ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺮوی و ـﺎ ﻣﻌـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ساخته می شدند. اﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮ روی دﻮارھﺎی آﺟﺮ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 
با افزایش تقاضا برای تولید دیگ های با فشار بالا تر، ساخت دیگها

فارس را چه به پیغمبر عرب؟؟؟!!!


چرا ما ایرانی ها باید پیغمبر عرب داشته باشیم؟! زرتشت که هست! کوروش (بر فرض که پیامبر باشد) هست!!
 
1 - عالم به تدبیر الهی به سمت تکامل در حرکت است...
و یکی از وجوه تکامل، برداشته شدن اختلافات دینی و در نهایت تشکیل حکومت واحد جهانی ست.
و در مثل این افراد چنین ظرفیتی وجود ندارد!
و باقی ماندن بر آنها به یقین حکم عقب گرد را خواهد داشت.
 
پس دینی باید بیاید متناسب با مردم متمدن و بافرهنگ آخرالزمان، دینی کامل و مصون از تحریفات ونقایص، دینی از هر جهت زنده و پویا...
 
از طرفی عالم پر است از تنوع زبانی و گویش های محلی...
خوب آن دین پایانی به چه زبان و گویشی باشد خوب است؟! و آن پیامبر ازچه قوم و نژادی؟!
 
ناچارا به یک زبان و یک نژادی باید باشد دیگر! و واقعا نمی شود بر انتخاب هر کدام از آنها خرده گرفت...
اما در این بین زبان عربی زبانی قانونمند و قوی به شمار می آید و ظرفی مناسب تر برای پیاده کردن اعجا

فارس را چه به پیغمبر عرب؟؟؟!!!


چرا ما ایرانی ها باید پیغمبر عرب داشته باشیم؟! زرتشت که هست! کوروش (بر فرض که پیامبر باشد) هست!!
 
1 - عالم به تدبیر الهی به سمت تکامل در حرکت است...
و یکی از وجوه تکامل، برداشته شدن اختلافات دینی و در نهایت تشکیل حکومت واحد جهانی ست.
و در مثل این افراد چنین ظرفیتی وجود ندارد!
و باقی ماندن بر آنها به یقین حکم عقب گرد را خواهد داشت.
 
پس دینی باید بیاید متناسب با مردم متمدن و بافرهنگ آخرالزمان، دینی کامل و مصون از تحریفات ونقایص، دینی از هر جهت زنده و پویا...
 
از طرفی عالم پر است از تنوع زبانی و گویش های محلی...
خوب آن دین پایانی به چه زبان و گویشی باشد خوب است؟! و آن پیامبر ازچه قوم و نژادی؟!
 
ناچارا به یک زبان و یک نژادی باید باشد دیگر! و واقعا نمی شود بر انتخاب هر کدام از آنها خرده گرفت...
اما در این بین زبان عربی زبانی قانونمند و قوی به شمار می آید و ظرفی مناسب تر برای پیاده کردن اعجا

فارس را چه به پیغمبر عرب؟؟؟!!!


چرا ما ایرانی ها باید پیغمبر عرب داشته باشیم؟! زرتشت که هست! کوروش (بر فرض که پیامبر باشد) هست!!
 
1 - عالم به تدبیر الهی به سمت تکامل در حرکت است...
و یکی از وجوه تکامل، برداشته شدن اختلافات دینی و در نهایت تشکیل حکومت واحد جهانی ست.
و در مثل این افراد چنین ظرفیتی وجود ندارد!
و باقی ماندن بر آنها به یقین حکم عقب گرد را خواهد داشت.
 
پس دینی باید بیاید متناسب با مردم متمدن و بافرهنگ آخرالزمان، دینی کامل و مصون از تحریفات ونقایص، دینی از هر جهت زنده و پویا...
 
از طرفی عالم پر است از تنوع زبانی و گویش های محلی...
خوب آن دین پایانی به چه زبان و گویشی باشد خوب است؟! و آن پیامبر ازچه قوم و نژادی؟!
 
ناچارا به یک زبان و یک نژادی باید باشد دیگر! و واقعا نمی شود بر انتخاب هر کدام از آنها خرده گرفت...
اما در این بین زبان عربی زبانی قانونمند و قوی به شمار می آید و ظرفی مناسب تر برای پیاده کردن اعجا

فارس را چه به پیغمبر عرب؟؟؟!!!


چرا ما ایرانی ها باید پیغمبر عرب داشته باشیم؟! زرتشت که هست! کوروش (بر فرض که پیامبر باشد) هست!!
 
1 - عالم به تدبیر الهی به سمت تکامل در حرکت است...
و یکی از وجوه تکامل، برداشته شدن اختلافات دینی و در نهایت تشکیل حکومت واحد جهانی ست.
و در مثل این افراد چنین ظرفیتی وجود ندارد!
و باقی ماندن بر آنها به یقین حکم عقب گرد را خواهد داشت.
 
پس دینی باید بیاید متناسب با مردم متمدن و بافرهنگ آخرالزمان، دینی کامل و مصون از تحریفات ونقایص، دینی از هر جهت زنده و پویا...
 
از طرفی عالم پر است از تنوع زبانی و گویش های محلی...
خوب آن دین پایانی به چه زبان و گویشی باشد خوب است؟! و آن پیامبر ازچه قوم و نژادی؟!
 
ناچارا به یک زبان و یک نژادی باید باشد دیگر! و واقعا نمی شود بر انتخاب هر کدام از آنها خرده گرفت...
اما در این بین زبان عربی زبانی قانونمند و قوی به شمار می آید و ظرفی مناسب تر برای پیاده کردن اعجا

فارس را چه به پیغمبر عرب؟؟؟!!!


چرا ما ایرانی ها باید پیغمبر عرب داشته باشیم؟! زرتشت که هست! کوروش (بر فرض که پیامبر باشد) هست!!
 
1 - عالم به تدبیر الهی به سمت تکامل در حرکت است...
و یکی از وجوه تکامل، برداشته شدن اختلافات دینی و در نهایت تشکیل حکومت واحد جهانی ست.
و در مثل این افراد چنین ظرفیتی وجود ندارد!
و باقی ماندن بر آنها به یقین حکم عقب گرد را خواهد داشت.
 
پس دینی باید بیاید متناسب با مردم متمدن و بافرهنگ آخرالزمان، دینی کامل و مصون از تحریفات ونقایص، دینی از هر جهت زنده و پویا...
 
از طرفی عالم پر است از تنوع زبانی و گویش های محلی...
خوب آن دین پایانی به چه زبان و گویشی باشد خوب است؟! و آن پیامبر ازچه قوم و نژادی؟!
 
ناچارا به یک زبان و یک نژادی باید باشد دیگر! و واقعا نمی شود بر انتخاب هر کدام از آنها خرده گرفت...
اما در این بین زبان عربی زبانی قانونمند و قوی به شمار می آید و ظرفی مناسب تر برای پیاده کردن اعجا

شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام - 1


شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام

***********************
محمود یوسفی
مانده یادت بیاد خاطرها
در دل خاطر مسافرها
ته این جاده گر بتو وصل است
خوش بحال تمام عابرها
زنده کن مرده را به یک جمله
تا که مستت شوند ساحرها
بشکاف این علوم را آقا
که مسلمان شوند کافرها
زده زانو به پای علم شما
صدهزاران هزار جابرها
هرچه داریم از کلام شماست
از همین قال قال باقرها
**
هرچه گویند باز کم گفتند
در رثایت تمام شاعرها
غم نخور چونکه صد حرم داری
در دل بی قرار زائرها
*********************
غلامرضا
سازگار
ﻫﻼ‌ﻝ ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ! ﻧـﺎﺯ ﻦ ﺑـﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ
ﺯ ﺎﺯﺩﻩ ﻣـﻪ ﺩﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﻼ‌ﻡ
ﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺗـﻮ ﻣ‌ﺗـﺎﺑﺪ
ﻓﺮﻭﻍ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻝ ﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ
ﻭﻻ‌ﺩﺕ ﺩﻭ ﻣﺤـﻤﺪ، ﻭﻻ‌ﺩﺕ ﺩﻭ ﻋـﻠ
ﺪﺍﻡ ﻣﺎﻩ، ﻨﻨﺶ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ؟
ﻪ ﻣﺎﻩ ‌ﺭﻭﺡ‌ﻓﺰﺍ ﻪ ﺩﺭﻧﺨﺴﺘﻦ ﺷﺐ
ﺍﻣـﺎﻡ ﻨـﺠﻢ ﻣـﺎ ﺷـﺪ ﻭﻻ‌ﺩﺗﺶ ﺍﻋـﻼ‌ﻡ
ﺧـﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨـﺖ ﺣﺴﻦ ﻠ ﺑﺨﺸـﺪ
ﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﺎﻍِ ﺣﺴﻨ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻡ
ﺍﻣـﺎﻡ ﺑﺎﻗـﺮ ﻌ

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی


افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتیهیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرددسته بندی
مکانیک

فرمت فایل
doc

حجم فایل
3192 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
131

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک
افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی
 
مقدمه:
هیتر روغن داغ (Thermal Oil heater) دستگاهی است برای تولید روغن داغ جهت استفاده های گرمایشی در صنایع مختلف.هیتر روغن داغ و یا به اصطلاح همان بویلر یا دیگ روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای حتی بالاتر از 300 درجه سانتی گراد در فشار پایین به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
بخار به عنوان یکی از ناقلین حرارت در سیستم ها ی گر


1 2 »