بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

استخدام نقشه بردار


به یک نفر نقشه بردار زبده و خوش اخلاق و مسلط به کار با انواع دوربین نقشه
برداری و تسلط کامل و کاربردی به نرم افزار های مربوط به نقشه برداری جهت
فعالیت در پروژه راه سازی واقع در محور نقده-ارومیه نیازمندیم.
مزایا :
حقوق ثابت
بیمه
قرارداد
ماهیانه (زمان پروژه بیش از یک سال)
شماره تلگرام : 09128578958 (جهت ارسال رزومه)
:منبع . http://azar-kar.blog.ir/rss

ایجاد و ساخت نقشه سایت یا سایت مپ


در ابتدا بهتر است توضیحی راجع به مفهوم و
عملکرد نقشه سایت داشته باشیم . نقشه سایت XML (زبان نشانه گذاری قابل
توسعه) در واقع یک فایل متنی حاوی تمام آدرس های موجود در سایت شماست.
همچنین نقشه سایت (سایت مپ) شما میتواند اطلاعات متا هر آدرس از سایت مانند
آخرین بروزرسانی، میزان اهمیت و نحوه ارتباط آن با صفحات دیگر را نیز شامل
شود. وجود نقشه سایت روبات موتورهای جستجو مانند گوگل را راهنمایی میکند
صفحات شما را بهتر شناسایی کند و همچنین از ایجاد صفحات جدید و تغییرات در
صفحات قدیمی شما مطلع شود.
شما می توانید از روش های مختلفی برای
ایجاد و ساخت نقشه سایت یا سایت مپ استفاده کنید . روش استاندارد برای ساخت
نقشه سایت ایجاد یک فایل XML است ، اگر چه شما می توانید از روش های
جایگزینی که در این مقاله توضیح خواهیم داد استفاده کنید . شما همچنین می
توانید برای ساخت نقشه سایت تان از روش دستی یا به صور

خرید دستبند نقشه ایران


یک دستبند خوب دستبندی است
که بتوان در موردش سخن زیاد گفت
مثلا دستبند های نقشه ی ایران ویژگی های
خاصی دارند که در هیچ طبقه ای نمی گنجد
یکی از این ویژگی ها زیبایی است
ویژگی زیبایی را نمی توان از دستبند هاییی
با طرح نقشه ایران دور دانست چرا
که ویژگی عالی است
و چیزی به آن اینقدر نزدیک نمی باشد
بگذریم.اینم یک چیز خیلی خوب واسه شما :منبع . http://pacsara.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

پونز‌های نقشه‌ی خدا


میدونستی زمانی که خداوند متعال داشت زمین و آسمان رو می‌آفرید، پونزهای نقشه رو کجا زد؟  منظورم "والجبال اوتادا" نیست! اونا میخ‌های محکم کاری‌ان.
زیر پونز نقشه‌ی خدا که میگن میدونی کجاست؟
پونز‌ها رو زد روی یمن و بحرین و سومالی و نیجریه و ...
و یکی از تکالیف انسان‌ها رو برداشتن پونز‌ها معین کرد.
که صدا و سیما مثل احاد افراد جامعه و هفت میلیارد ساکن کره‌ی خاکی، داره به احسن وجه این وظیفه رو انجام میده!
متشکرم! :منبع . http://meplus.blog.ir/rss

نقشه فرهنگسرای هنر ومعماری همراه رندر تری دی با کیفیت


نام محصول: دانلود نقشه فرهنگسرا – طراحی معماری ۲دسته: فنی مهندسی / معماری، عمران و نقشه برداریفرمت: اتوکد + رندرشامل: ۷ نقشه اتوکدی + ۱۳ عدد رندر تری دی با کیفیت بالاقیمت محصول: ۱۶۵۰۰ تومانتوضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد
 
ادامه مطلب :منبع . http://kanon-danesh.blog.ir/rss

دانلود نقشه کامل هتل پنج ستاره سی طبقه + رندرهای ۳dmax | کانون دانش


نام محصول: دانلود نقشه هتل – طراحی معماری ۳دسته: فنی مهندسی / معماری، عمران و نقشه برداریفرمت: اتوکد + رندرشامل: ۱۶ نقشه اتوکدی + ۹ عدد رندر تری دی با کیفیت بالاقیمت محصول: ۱۶۵۰۰ تومانتوضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد
ادامه مطلب :منبع . http://kanon-danesh.blog.ir/rss

دانلود نقشه کامل موزه همراه با رندر تری دی مکس


نام محصول: دانلود نقشه موزه – طراحی معماری ۲دسته: فنی مهندسی / معماری، عمران و نقشه برداریفرمت: اتوکد + رندرشامل: ۱۱ نقشه اتوکدی + ۹ عدد رندر تری دی داخلی و خارجی با کیفیت بالاقیمت محصول: ۱۵۰۰۰ تومانتوضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد
 
ادامه مطلب :منبع . http://kanon-danesh.blog.ir/rss

دانلود نقشه کامل موزه مردم شناسی + رندر ۳D Max


نام محصول: دانلود نقشه موزه – طراحی معماری ۲دسته: فنی مهندسی / معماری، عمران و نقشه برداریفرمت: اتوکد + رندرشامل: ۱۰ نقشه اتوکدی + ۱۹عدد رندر تری دی داخلی و خارجی با کیفیت بالاقیمت محصول: ۱۵۰۰۰ تومانتوضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد
 
ادامه مطلب :منبع . http://kanon-danesh.blog.ir/rss

نقشه گرجستان


نقشه کشور گرجستان با توجه با وسعت ۶۹٬۹۰۰ هزار
کیلومتر مربع مساحت ان بسیار کوچک در نقشه گوگل مپ نمایش داده میشود
.میتوان گفت که گوگل مپ کشور گرجستان را از سال ۱۳۹۱ به نقشه خود اضافه کرد
تا گرجستان به یکی از قطب های گردشگری در دنیا تبدیل شود . نمیتوان گفت نقشه کشور گرجستان شبیه شئی خاصی می باشد مثلا نقشه کشور ایتالیا شبیه چکمه میباشد ولی کشور گرجستان فقط با توجه به نقشه های ماهواره ای بسیار سر سبز مشخص و نمایان می باشد .
نقشه کشور گرجستان و تفکیک شهرهای گرجستان
 
نقشه کشور گرجستان به صورت تفکیکی
نقشه ای زیبا از طبیعت کشور گرجستان
نقشه گرجستان از طریق ماهواره های هوایی

نقشه شهر تفلیس کشور گرجستان
بهترین روش دریافت نقشه در یک کشور استفاده از جی پی اس میباشد به همین
دلیل پیشنهاد میشود که از جی پی اس برای دریافت موقعیت مکانی و نقشه
گرجستان استفاده شود
منبع » نقشه گرجستان :منبع . http://be

اولین دوره همایش فنعت مهندسی نقشه برداری


چهارمین کنگره سالیانه فنعت، در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از 23 بهمن آغاز می شود، هدف اصلی این کنگره یافتن حلقه گمشده در ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار کار و ارتباط هرچه بیشتر آن ها است. برای اطلاع از آخرین رویدادهای فنعت می توانید به کانال تلگرام فنعت (utfanaat@) مراجعه فرمایید.
به لطف خدا امسال اولین دوره این همایش در دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران کلید خواهد خورد. از تمامی دانشجویان مهندسی نقشه برداری دعوت میکنیم در این همایش حضور به هم رسانند.
:منبع . http://utgeomatics.blog.ir/rss

جدیدترین نقشه از روشنایی شب کره‌زمین+ تصاویر


ناسا جدیدترین نقشه از روشنایی‌های شب کره‌زمین را منتشر کرده است.

ایسنا/


این نقشه جدید از ترکیب نقشه‌هایی که از روشنایی شب در سال‌های گذشته از زمین گرفته شده بود بوجود آمده است.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

جدیدترین نقشه از روشنایی شب کره‌زمین+ تصاویر


ناسا جدیدترین نقشه از روشنایی‌های شب کره‌زمین را منتشر کرده است.

ایسنا/


این نقشه جدید از ترکیب نقشه‌هایی که از روشنایی شب در سال‌های گذشته از زمین گرفته شده بود بوجود آمده است.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

جدیدترین نقشه از روشنایی شب کره‌زمین+ تصاویر


ناسا جدیدترین نقشه از روشنایی‌های شب کره‌زمین را منتشر کرده است.

ایسنا/


این نقشه جدید از ترکیب نقشه‌هایی که از روشنایی شب در سال‌های گذشته از زمین گرفته شده بود بوجود آمده است.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

جدیدترین نقشه از روشنایی شب کره‌زمین+ تصاویر


ناسا جدیدترین نقشه از روشنایی‌های شب کره‌زمین را منتشر کرده است.

ایسنا/


این نقشه جدید از ترکیب نقشه‌هایی که از روشنایی شب در سال‌های گذشته از زمین گرفته شده بود بوجود آمده است.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

جدیدترین نقشه از روشنایی شب کره‌زمین+ تصاویر


ناسا جدیدترین نقشه از روشنایی‌های شب کره‌زمین را منتشر کرده است.

ایسنا/


این نقشه جدید از ترکیب نقشه‌هایی که از روشنایی شب در سال‌های گذشته از زمین گرفته شده بود بوجود آمده است.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

جدیدترین نقشه از روشنایی شب کره‌زمین+ تصاویر


ناسا جدیدترین نقشه از روشنایی‌های شب کره‌زمین را منتشر کرده است.

ایسنا/


این نقشه جدید از ترکیب نقشه‌هایی که از روشنایی شب در سال‌های گذشته از زمین گرفته شده بود بوجود آمده است.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

جدیدترین نقشه از روشنایی شب کره‌زمین+ تصاویر


ناسا جدیدترین نقشه از روشنایی‌های شب کره‌زمین را منتشر کرده است.

ایسنا/


این نقشه جدید از ترکیب نقشه‌هایی که از روشنایی شب در سال‌های گذشته از زمین گرفته شده بود بوجود آمده است.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »