بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
غمزۀ اشراقی


خرقه‌پوشان به وجود تو مباهات کنندذکر خیر تو در آن سوی سماوات کنندپارسایانِ سفرکرده به آفاق شهوددر نسیم صلوات تو مناجات کنندپیش آیینۀ پیشانی تو هر شب و روزماه و خورشید تقاضای ملاقات کنندپی به یک غمزۀ اشراقی چشمت نبرندگرچه صد مرحله تحصیل اشارات کنندبعد از این، حکمتیان نیز به سر فصل حیاتعشق را با نفس سبز تو اثبات کنندقدسیان چون ز تماشای تو فارغ گردندعطر انفاس تو را هدیه و سوغات کنندبعد از این شرط نخستین سلوک این باشدکه خط سیر نگاه تو مراعات کنند#زکریا_اخلاقی :منبع . http://shereheyat.blog.ir/rss

غمزۀ اشراقی


خرقه‌پوشان به وجود تو مباهات کنندذکر خیر تو در آن سوی سماوات کنندپارسایانِ سفرکرده به آفاق شهوددر نسیم صلوات تو مناجات کنندپیش آیینۀ پیشانی تو هر شب و روزماه و خورشید تقاضای ملاقات کنندپی به یک غمزۀ اشراقی چشمت نبرندگرچه صد مرحله تحصیل اشارات کنندبعد از این، حکمتیان نیز به سر فصل حیاتعشق را با نفس سبز تو اثبات کنندقدسیان چون ز تماشای تو فارغ گردندعطر انفاس تو را هدیه و سوغات کنندبعد از این شرط نخستین سلوک این باشدکه خط سیر نگاه تو مراعات کنند#زکریا_اخلاقی :منبع . http://shereheyat.blog.ir/rss

غمزۀ اشراقی


خرقه‌پوشان به وجود تو مباهات کنندذکر خیر تو در آن سوی سماوات کنندپارسایانِ سفرکرده به آفاق شهوددر نسیم صلوات تو مناجات کنندپیش آیینۀ پیشانی تو هر شب و روزماه و خورشید تقاضای ملاقات کنندپی به یک غمزۀ اشراقی چشمت نبرندگرچه صد مرحله تحصیل اشارات کنندبعد از این، حکمتیان نیز به سر فصل حیاتعشق را با نفس سبز تو اثبات کنندقدسیان چون ز تماشای تو فارغ گردندعطر انفاس تو را هدیه و سوغات کنندبعد از این شرط نخستین سلوک این باشدکه خط سیر نگاه تو مراعات کنند#زکریا_اخلاقی :منبع . http://shereheyat.blog.ir/rss

عسل عمه


بهانهاز باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/تا کاج جشنهای زمستانی‌ات کنندپوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنندیوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند/این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنندیک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنندآب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

عسل عمه


بهانهاز باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/تا کاج جشنهای زمستانی‌ات کنندپوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنندیوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند/این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنندیک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنندآب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

عسل عمه


بهانهاز باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/تا کاج جشنهای زمستانی‌ات کنندپوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنندیوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند/این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنندیک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنندآب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

عسل عمه


بهانهاز باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/تا کاج جشنهای زمستانی‌ات کنندپوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنندیوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند/این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنندیک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنندآب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

عسل عمه


بهانهاز باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/تا کاج جشنهای زمستانی‌ات کنندپوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنندیوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند/این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنندیک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنندآب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

عسل عمه


بهانهاز باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/تا کاج جشنهای زمستانی‌ات کنندپوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنندیوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند/این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنندیک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنندآب طلب نکرده همیشه مراد نیست/گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

چله 95- 2


     "حکایتی که با نکته دان کنند"
گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند           گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنندگفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت           گفتا در این معامله کمتر زیان کنندگفتم به نقطه دهنت خود که برد راه           گفت این حکایتیست که با نکته دان کنندگفتم صنم پرست مشو با صمد نشین           گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنندگفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل           گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است           گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنندگفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود           گفتا به بوسه شکرینش جوان کنندگفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود           گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنندگفتم دعای دولت او ورد حافظ است           گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

چله 95- 2


     "حکایتی که با نکته دان کنند"
گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند           گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنندگفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت           گفتا در این معامله کمتر زیان کنندگفتم به نقطه دهنت خود که برد راه           گفت این حکایتیست که با نکته دان کنندگفتم صنم پرست مشو با صمد نشین           گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنندگفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل           گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است           گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنندگفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود           گفتا به بوسه شکرینش جوان کنندگفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود           گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنندگفتم دعای دولت او ورد حافظ است           گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

چله 95- 2


     "حکایتی که با نکته دان کنند"
گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند           گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنندگفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت           گفتا در این معامله کمتر زیان کنندگفتم به نقطه دهنت خود که برد راه           گفت این حکایتیست که با نکته دان کنندگفتم صنم پرست مشو با صمد نشین           گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنندگفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل           گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است           گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنندگفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود           گفتا به بوسه شکرینش جوان کنندگفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود           گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنندگفتم دعای دولت او ورد حافظ است           گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

چله 95- 2


     "حکایتی که با نکته دان کنند"
گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند           گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنندگفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت           گفتا در این معامله کمتر زیان کنندگفتم به نقطه دهنت خود که برد راه           گفت این حکایتیست که با نکته دان کنندگفتم صنم پرست مشو با صمد نشین           گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنندگفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل           گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است           گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنندگفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود           گفتا به بوسه شکرینش جوان کنندگفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود           گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنندگفتم دعای دولت او ورد حافظ است           گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

چله 95- 2


     "حکایتی که با نکته دان کنند"
گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند           گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنندگفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت           گفتا در این معامله کمتر زیان کنندگفتم به نقطه دهنت خود که برد راه           گفت این حکایتیست که با نکته دان کنندگفتم صنم پرست مشو با صمد نشین           گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنندگفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل           گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است           گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنندگفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود           گفتا به بوسه شکرینش جوان کنندگفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود           گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنندگفتم دعای دولت او ورد حافظ است           گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

چله 95- 2


     "حکایتی که با نکته دان کنند"
گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند           گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنندگفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت           گفتا در این معامله کمتر زیان کنندگفتم به نقطه دهنت خود که برد راه           گفت این حکایتیست که با نکته دان کنندگفتم صنم پرست مشو با صمد نشین           گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنندگفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل           گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است           گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنندگفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود           گفتا به بوسه شکرینش جوان کنندگفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود           گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنندگفتم دعای دولت او ورد حافظ است           گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

ادامه مطلب :منبع . http://nobatetarab.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

حقوق فرزندان


پدر و مادر وظیفه دارند ؛
1- از سلامت روان خود مطمئن شوند و بعد بچه دار شوند
2- تلاش کنند فرد درستکاری باشند تا بتونن فرد درستکاری تربیت کنند
3- با اصول تربیتی آشنا باشند
4- روشنفکر باشند . (روشن فکر به معنای واقعی )
5- به بچه ها کمک کنند تا استعدادها و علایقشون رو پیدا کنند
6- تا جایی که می تونن همسران خوب و لایق برای فرزندان انتخاب کنند.
فعلا همین چندتا به خاطرم اومد ... :منبع . http://takaamol.blog.ir/rss

مطلبی از آنتوان دوسنت


✨✨

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی می کنند،
شاد و خوشبخت
و کم اشتباه خواهند بود.
فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص!
اما حقیقت ندارد.
اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم،
اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم، 
اگر آدم ساختن بودیم،
از همین جای زندگیمان به بعد را 
مى ساختیم.
#آنتوان_دوسنت_اگزوپری  :منبع . http://bookstory.blog.ir/rss

تفاوت دیه زن ومرد از سوی شرکت بیمه


ما‌به‌التفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه
در بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که در رابطه با خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند حق ندارند که جنسیت و دین را لحاظ کنند. باید نسبت به همه افراد، مصدومان و مقتولان دیه را به تساوی پرداخت کنند، چون طبق قرارداد است.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

سیاست مردانه#سیاست_های_مردانه 
هیچ وقت به حرف‌های من گوش نمیدهی
روان‌شناسان معتقدند: گفت‌وگو برای زنان، بیش از مردان دارای اهمیت است! بدن زنان، طی گفت‌وگو، هورمون لذت (دوپامین) ترشح می‌کند، هر چه میزان این هورمون بالاتر رود، ارتباط قوی‌تر و صمیمت نیز بیشتر می‌شود، در حالی که مردان چنین حالتی ندارند.
خانم‌ها صحبت می‌کنند تا حس وصل پیدا کنند و به همسرشان نزدیک‌تر شوند. این حقیقت، یک اصل زنانه است، اما برخی مردان گمان می‌کنند که همسرشان با گفت‌وگو، قصد مطرح کردن خواسته‌ای را دارد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که همیشه به سوءتفاهم میان زن و شوهر منجر می‌شود.
از طرف دیگر، مردان به طور غریزی می‌خواهند همیشه پشتیبان زنان باشند؛ بنابر این، با شنیدن حرف‌های همسر، به سرعت درصدد رفع مشکل برمی‌آیند و سعی می‌کنند نقش حلال مشکلات را بازی کنند، در صورتی که همسرشان، هرگز چنین تقاضایی از آنان نداشته است

:منبع .

سیاست مردانه#سیاست_های_مردانه 
هیچ وقت به حرف‌های من گوش نمیدهی
روان‌شناسان معتقدند: گفت‌وگو برای زنان، بیش از مردان دارای اهمیت است! بدن زنان، طی گفت‌وگو، هورمون لذت (دوپامین) ترشح می‌کند، هر چه میزان این هورمون بالاتر رود، ارتباط قوی‌تر و صمیمت نیز بیشتر می‌شود، در حالی که مردان چنین حالتی ندارند.
خانم‌ها صحبت می‌کنند تا حس وصل پیدا کنند و به همسرشان نزدیک‌تر شوند. این حقیقت، یک اصل زنانه است، اما برخی مردان گمان می‌کنند که همسرشان با گفت‌وگو، قصد مطرح کردن خواسته‌ای را دارد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که همیشه به سوءتفاهم میان زن و شوهر منجر می‌شود.
از طرف دیگر، مردان به طور غریزی می‌خواهند همیشه پشتیبان زنان باشند؛ بنابر این، با شنیدن حرف‌های همسر، به سرعت درصدد رفع مشکل برمی‌آیند و سعی می‌کنند نقش حلال مشکلات را بازی کنند، در صورتی که همسرشان، هرگز چنین تقاضایی از آنان نداشته است

:منبع .

سیاست مردانه#سیاست_های_مردانه 
هیچ وقت به حرف‌های من گوش نمیدهی
روان‌شناسان معتقدند: گفت‌وگو برای زنان، بیش از مردان دارای اهمیت است! بدن زنان، طی گفت‌وگو، هورمون لذت (دوپامین) ترشح می‌کند، هر چه میزان این هورمون بالاتر رود، ارتباط قوی‌تر و صمیمت نیز بیشتر می‌شود، در حالی که مردان چنین حالتی ندارند.
خانم‌ها صحبت می‌کنند تا حس وصل پیدا کنند و به همسرشان نزدیک‌تر شوند. این حقیقت، یک اصل زنانه است، اما برخی مردان گمان می‌کنند که همسرشان با گفت‌وگو، قصد مطرح کردن خواسته‌ای را دارد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که همیشه به سوءتفاهم میان زن و شوهر منجر می‌شود.
از طرف دیگر، مردان به طور غریزی می‌خواهند همیشه پشتیبان زنان باشند؛ بنابر این، با شنیدن حرف‌های همسر، به سرعت درصدد رفع مشکل برمی‌آیند و سعی می‌کنند نقش حلال مشکلات را بازی کنند، در صورتی که همسرشان، هرگز چنین تقاضایی از آنان نداشته است

:منبع .

سیاست مردانه#سیاست_های_مردانه 
هیچ وقت به حرف‌های من گوش نمیدهی
روان‌شناسان معتقدند: گفت‌وگو برای زنان، بیش از مردان دارای اهمیت است! بدن زنان، طی گفت‌وگو، هورمون لذت (دوپامین) ترشح می‌کند، هر چه میزان این هورمون بالاتر رود، ارتباط قوی‌تر و صمیمت نیز بیشتر می‌شود، در حالی که مردان چنین حالتی ندارند.
خانم‌ها صحبت می‌کنند تا حس وصل پیدا کنند و به همسرشان نزدیک‌تر شوند. این حقیقت، یک اصل زنانه است، اما برخی مردان گمان می‌کنند که همسرشان با گفت‌وگو، قصد مطرح کردن خواسته‌ای را دارد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که همیشه به سوءتفاهم میان زن و شوهر منجر می‌شود.
از طرف دیگر، مردان به طور غریزی می‌خواهند همیشه پشتیبان زنان باشند؛ بنابر این، با شنیدن حرف‌های همسر، به سرعت درصدد رفع مشکل برمی‌آیند و سعی می‌کنند نقش حلال مشکلات را بازی کنند، در صورتی که همسرشان، هرگز چنین تقاضایی از آنان نداشته است

:منبع .

سیاست مردانه#سیاست_های_مردانه 
هیچ وقت به حرف‌های من گوش نمیدهی
روان‌شناسان معتقدند: گفت‌وگو برای زنان، بیش از مردان دارای اهمیت است! بدن زنان، طی گفت‌وگو، هورمون لذت (دوپامین) ترشح می‌کند، هر چه میزان این هورمون بالاتر رود، ارتباط قوی‌تر و صمیمت نیز بیشتر می‌شود، در حالی که مردان چنین حالتی ندارند.
خانم‌ها صحبت می‌کنند تا حس وصل پیدا کنند و به همسرشان نزدیک‌تر شوند. این حقیقت، یک اصل زنانه است، اما برخی مردان گمان می‌کنند که همسرشان با گفت‌وگو، قصد مطرح کردن خواسته‌ای را دارد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که همیشه به سوءتفاهم میان زن و شوهر منجر می‌شود.
از طرف دیگر، مردان به طور غریزی می‌خواهند همیشه پشتیبان زنان باشند؛ بنابر این، با شنیدن حرف‌های همسر، به سرعت درصدد رفع مشکل برمی‌آیند و سعی می‌کنند نقش حلال مشکلات را بازی کنند، در صورتی که همسرشان، هرگز چنین تقاضایی از آنان نداشته است

:منبع .

سیاست مردانه#سیاست_های_مردانه 
هیچ وقت به حرف‌های من گوش نمیدهی
روان‌شناسان معتقدند: گفت‌وگو برای زنان، بیش از مردان دارای اهمیت است! بدن زنان، طی گفت‌وگو، هورمون لذت (دوپامین) ترشح می‌کند، هر چه میزان این هورمون بالاتر رود، ارتباط قوی‌تر و صمیمت نیز بیشتر می‌شود، در حالی که مردان چنین حالتی ندارند.
خانم‌ها صحبت می‌کنند تا حس وصل پیدا کنند و به همسرشان نزدیک‌تر شوند. این حقیقت، یک اصل زنانه است، اما برخی مردان گمان می‌کنند که همسرشان با گفت‌وگو، قصد مطرح کردن خواسته‌ای را دارد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که همیشه به سوءتفاهم میان زن و شوهر منجر می‌شود.
از طرف دیگر، مردان به طور غریزی می‌خواهند همیشه پشتیبان زنان باشند؛ بنابر این، با شنیدن حرف‌های همسر، به سرعت درصدد رفع مشکل برمی‌آیند و سعی می‌کنند نقش حلال مشکلات را بازی کنند، در صورتی که همسرشان، هرگز چنین تقاضایی از آنان نداشته است

:منبع .

سیاست مردانه#سیاست_های_مردانه 
هیچ وقت به حرف‌های من گوش نمیدهی
روان‌شناسان معتقدند: گفت‌وگو برای زنان، بیش از مردان دارای اهمیت است! بدن زنان، طی گفت‌وگو، هورمون لذت (دوپامین) ترشح می‌کند، هر چه میزان این هورمون بالاتر رود، ارتباط قوی‌تر و صمیمت نیز بیشتر می‌شود، در حالی که مردان چنین حالتی ندارند.
خانم‌ها صحبت می‌کنند تا حس وصل پیدا کنند و به همسرشان نزدیک‌تر شوند. این حقیقت، یک اصل زنانه است، اما برخی مردان گمان می‌کنند که همسرشان با گفت‌وگو، قصد مطرح کردن خواسته‌ای را دارد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که همیشه به سوءتفاهم میان زن و شوهر منجر می‌شود.
از طرف دیگر، مردان به طور غریزی می‌خواهند همیشه پشتیبان زنان باشند؛ بنابر این، با شنیدن حرف‌های همسر، به سرعت درصدد رفع مشکل برمی‌آیند و سعی می‌کنند نقش حلال مشکلات را بازی کنند، در صورتی که همسرشان، هرگز چنین تقاضایی از آنان نداشته است

:منبع .

از این مدل آدم عجیب دوست دارم...


حالم را خوب می کنند کارمندانی که حوصله دارند و لیست مدارک و مراحل کارها را یک ریز پشت سر هم تند تند توضیح نمیدهند، صاف و پوست کنده حالیت می کنند باید چکار کنی...خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیرچشمی به او نگاه نمی اندازند. خوش و بش می کنند و صمیمانه از دردش می پرسند.خوش خلقم می کنند راننده هایی که می ایستند و دست تکان می دهند تا تو از خیابان رد شوی.با نشاطم می کنند آدم هایی که از شغل شان راضی اند و کارشان را مزخرف ترین شغل هستی نمی دانند.هیجان زده ام می کنند آدم هایی که برایت کاری می کنند، بی آنکه از آنها خواسته باشی.حس خوبی دارم وقتی رفیقی که کمتر همدیگر را می بینیم، راهش را دور می کند تا بیشتر با هم باشیم.جانم در می رود برای مادری که وقتی می رسم خانه و دلم غذای دلخواهم را می خواهد، کتلت های سرخ شده را توی سس گوجه فرنگی غلت میدهد.خوشم می آید از رفیق شفیقی که زنگ میز

از این مدل آدم عجیب دوست دارم...


حالم را خوب می کنند کارمندانی که حوصله دارند و لیست مدارک و مراحل کارها را یک ریز پشت سر هم تند تند توضیح نمیدهند، صاف و پوست کنده حالیت می کنند باید چکار کنی...خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیرچشمی به او نگاه نمی اندازند. خوش و بش می کنند و صمیمانه از دردش می پرسند.خوش خلقم می کنند راننده هایی که می ایستند و دست تکان می دهند تا تو از خیابان رد شوی.با نشاطم می کنند آدم هایی که از شغل شان راضی اند و کارشان را مزخرف ترین شغل هستی نمی دانند.هیجان زده ام می کنند آدم هایی که برایت کاری می کنند، بی آنکه از آنها خواسته باشی.حس خوبی دارم وقتی رفیقی که کمتر همدیگر را می بینیم، راهش را دور می کند تا بیشتر با هم باشیم.جانم در می رود برای مادری که وقتی می رسم خانه و دلم غذای دلخواهم را می خواهد، کتلت های سرخ شده را توی سس گوجه فرنگی غلت میدهد.خوشم می آید از رفیق شفیقی که زنگ میز

از این مدل آدم عجیب دوست دارم...


حالم را خوب می کنند کارمندانی که حوصله دارند و لیست مدارک و مراحل کارها را یک ریز پشت سر هم تند تند توضیح نمیدهند، صاف و پوست کنده حالیت می کنند باید چکار کنی...خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیرچشمی به او نگاه نمی اندازند. خوش و بش می کنند و صمیمانه از دردش می پرسند.خوش خلقم می کنند راننده هایی که می ایستند و دست تکان می دهند تا تو از خیابان رد شوی.با نشاطم می کنند آدم هایی که از شغل شان راضی اند و کارشان را مزخرف ترین شغل هستی نمی دانند.هیجان زده ام می کنند آدم هایی که برایت کاری می کنند، بی آنکه از آنها خواسته باشی.حس خوبی دارم وقتی رفیقی که کمتر همدیگر را می بینیم، راهش را دور می کند تا بیشتر با هم باشیم.جانم در می رود برای مادری که وقتی می رسم خانه و دلم غذای دلخواهم را می خواهد، کتلت های سرخ شده را توی سس گوجه فرنگی غلت میدهد.خوشم می آید از رفیق شفیقی که زنگ میز

از این مدل آدم عجیب دوست دارم...


حالم را خوب می کنند کارمندانی که حوصله دارند و لیست مدارک و مراحل کارها را یک ریز پشت سر هم تند تند توضیح نمیدهند، صاف و پوست کنده حالیت می کنند باید چکار کنی...خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیرچشمی به او نگاه نمی اندازند. خوش و بش می کنند و صمیمانه از دردش می پرسند.خوش خلقم می کنند راننده هایی که می ایستند و دست تکان می دهند تا تو از خیابان رد شوی.با نشاطم می کنند آدم هایی که از شغل شان راضی اند و کارشان را مزخرف ترین شغل هستی نمی دانند.هیجان زده ام می کنند آدم هایی که برایت کاری می کنند، بی آنکه از آنها خواسته باشی.حس خوبی دارم وقتی رفیقی که کمتر همدیگر را می بینیم، راهش را دور می کند تا بیشتر با هم باشیم.جانم در می رود برای مادری که وقتی می رسم خانه و دلم غذای دلخواهم را می خواهد، کتلت های سرخ شده را توی سس گوجه فرنگی غلت میدهد.خوشم می آید از رفیق شفیقی که زنگ میز

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss

چند خط حرف حساب...


انسانهای صادق
 به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند..
انسانهای دروغگو 
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند...
انسانهای امیدوار
 همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند..
انسانهای نا امید 
همیشه آیه یاس می خوانند...
انسانهای حسود 
همیشه فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند...
انسانهای حیله گر 
معتقدند که همه مشغول توطئه هستند..
انسانهای شریف 
همه را شرافتمند می دانند... 
انسانهای بزرگوار
 بیشترین کلامشان، تشکر از دیگران است... :منبع . http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »