بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
فاصله مقدس ...


ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻠ ﺰﻫﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ...
ﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﺪﻩ ﺍﻳﺪ ؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮﺑ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ یک دیگر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس ، ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..!
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ یعنی ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻤ ﻪ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮ ، ﺭﻋﺎﺖ ﺷﻮﺩ .
ﻌﻨ ﻣﺎ ﺣق ﻧﺪﺍﺭﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺮﺍﻥ ، ﺳﺮ ﺑﺸﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، حتی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ...
دکتر حلت :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

فاصله مقدس ...


ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻠ ﺰﻫﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ...
ﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﺪﻩ ﺍﻳﺪ ؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮﺑ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ یک دیگر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس ، ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..!
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ یعنی ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻤ ﻪ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮ ، ﺭﻋﺎﺖ ﺷﻮﺩ .
ﻌﻨ ﻣﺎ ﺣق ﻧﺪﺍﺭﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺮﺍﻥ ، ﺳﺮ ﺑﺸﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، حتی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ...
دکتر حلت :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

فاصله مقدس ...


ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻠ ﺰﻫﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ...
ﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﺪﻩ ﺍﻳﺪ ؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮﺑ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ یک دیگر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس ، ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..!
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ یعنی ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻤ ﻪ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮ ، ﺭﻋﺎﺖ ﺷﻮﺩ .
ﻌﻨ ﻣﺎ ﺣق ﻧﺪﺍﺭﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺮﺍﻥ ، ﺳﺮ ﺑﺸﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، حتی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ...
دکتر حلت :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

فاصله مقدس ...


ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻠ ﺰﻫﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ...
ﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﺪﻩ ﺍﻳﺪ ؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮﺑ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ یک دیگر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس ، ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..!
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ یعنی ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻤ ﻪ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮ ، ﺭﻋﺎﺖ ﺷﻮﺩ .
ﻌﻨ ﻣﺎ ﺣق ﻧﺪﺍﺭﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺮﺍﻥ ، ﺳﺮ ﺑﺸﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، حتی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ...
دکتر حلت :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

فاصله مقدس ...


ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻠ ﺰﻫﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ...
ﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﺪﻩ ﺍﻳﺪ ؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮﺑ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ یک دیگر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس ، ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..!
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ یعنی ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻤ ﻪ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮ ، ﺭﻋﺎﺖ ﺷﻮﺩ .
ﻌﻨ ﻣﺎ ﺣق ﻧﺪﺍﺭﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺮﺍﻥ ، ﺳﺮ ﺑﺸﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، حتی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ...
دکتر حلت :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

فاصله مقدس ...


ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻠ ﺰﻫﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ...
ﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﺪﻩ ﺍﻳﺪ ؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮﺑ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ یک دیگر ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس ، ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..!
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ یعنی ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻤ ﻪ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮ ، ﺭﻋﺎﺖ ﺷﻮﺩ .
ﻌﻨ ﻣﺎ ﺣق ﻧﺪﺍﺭﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺮﺍﻥ ، ﺳﺮ ﺑﺸﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، حتی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ...
دکتر حلت :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت حسین اردستانی را تسلیت گفت


جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس با انتشار پیام تسلیتی، درگذشت حسین اردستانی، تاریخ نگار برجسته دفاع مقدس را به فرماندهی معظم کل قوا، فرماندهان، همرزمان، همکاران و دوستان آن پاسدار فقید و خانواده محترمشان، تسلیت گفت.
ادامه مطلب :منبع . http://p-emamhadi.blog.ir/rss

سه هزار و 352نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اردبیل می شوند


اردبيل - ایرنا- معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبيل گفت: در
انتخابات 29 اردیبهشت شهروندان استان اردبيل سه هزار و 352 نفر را بعنوان
نماینده خود راهی شوراهای شهر و روستاها خواهند کرد.


ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

سه هزار و 352نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اردبیل می شوند


اردبيل - ایرنا- معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبيل گفت: در
انتخابات 29 اردیبهشت شهروندان استان اردبيل سه هزار و 352 نفر را بعنوان
نماینده خود راهی شوراهای شهر و روستاها خواهند کرد.


ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

سه هزار و 352نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اردبیل می شوند


اردبيل - ایرنا- معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبيل گفت: در
انتخابات 29 اردیبهشت شهروندان استان اردبيل سه هزار و 352 نفر را بعنوان
نماینده خود راهی شوراهای شهر و روستاها خواهند کرد.


ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

سه هزار و 352نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اردبیل می شوند


اردبيل - ایرنا- معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبيل گفت: در
انتخابات 29 اردیبهشت شهروندان استان اردبيل سه هزار و 352 نفر را بعنوان
نماینده خود راهی شوراهای شهر و روستاها خواهند کرد.


ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

از آسمان برایمان هدیه آورده اند


 پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس پس از ورود به شهر انابد در میان استقبال
انبوه گروههای مردمی ، بر دوش آنان تشییع و سپس در انابد به خاک سپرده شد.
یکی از این شهیدان 32ساله در اسفند سال 63 در عملیات بدر در شرق دجله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد و شهید دیگر نیز 20 ساله در سال 62در عملیات خیبر در جزیره مجنون به دیدار معبود پرکشیده است.
مسئول مهندسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در حاشیه آیین استقبال مردم بردسکن از پیکر این دو شهید گمنام گفت: تاکنون پیکر 184شهید گمنام در 60نقطه این استان به خاک سپرده شده است.
علی داوری افزود: این شهدا از سال 80 تاکنون در جای جای استان آرام گرفته اند. او گفت: 6شهر دیگر استان متقاضی خاکسپاری شهدای گمنام هستند که محل دفن مورد موافقت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قرار گرفته و برای تایید نهایی به مرکز ارسال شده                  

از آسمان برایمان هدیه آورده اند


 پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس پس از ورود به شهر انابد در میان استقبال
انبوه گروههای مردمی ، بر دوش آنان تشییع و سپس در انابد به خاک سپرده شد.
یکی از این شهیدان 32ساله در اسفند سال 63 در عملیات بدر در شرق دجله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد و شهید دیگر نیز 20 ساله در سال 62در عملیات خیبر در جزیره مجنون به دیدار معبود پرکشیده است.
مسئول مهندسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در حاشیه آیین استقبال مردم بردسکن از پیکر این دو شهید گمنام گفت: تاکنون پیکر 184شهید گمنام در 60نقطه این استان به خاک سپرده شده است.
علی داوری افزود: این شهدا از سال 80 تاکنون در جای جای استان آرام گرفته اند. او گفت: 6شهر دیگر استان متقاضی خاکسپاری شهدای گمنام هستند که محل دفن مورد موافقت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قرار گرفته و برای تایید نهایی به مرکز ارسال شده                  

از آسمان برایمان هدیه آورده اند


 پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس پس از ورود به شهر انابد در میان استقبال
انبوه گروههای مردمی ، بر دوش آنان تشییع و سپس در انابد به خاک سپرده شد.
یکی از این شهیدان 32ساله در اسفند سال 63 در عملیات بدر در شرق دجله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد و شهید دیگر نیز 20 ساله در سال 62در عملیات خیبر در جزیره مجنون به دیدار معبود پرکشیده است.
مسئول مهندسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در حاشیه آیین استقبال مردم بردسکن از پیکر این دو شهید گمنام گفت: تاکنون پیکر 184شهید گمنام در 60نقطه این استان به خاک سپرده شده است.
علی داوری افزود: این شهدا از سال 80 تاکنون در جای جای استان آرام گرفته اند. او گفت: 6شهر دیگر استان متقاضی خاکسپاری شهدای گمنام هستند که محل دفن مورد موافقت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قرار گرفته و برای تایید نهایی به مرکز ارسال شده                  

تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبیل غیراستانداردند


مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبيل
گفت: با توجه به این‌که استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال
است، تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبيل بیش از ۱۶ سال عمر داشته و
غیراستانداردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبيل،
محمودرضا یعقوبی عصر امروز در جلسه پدافند غیرعامل که در سالن شیخ
صفی‌الدین استانداری اردبيل برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این‌که
استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال است، تمامی خودروهای
 آتش‌نشانی اردبيل بیش از 16 سال عمر دارند و در واقع غیراستاندارد هستند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبیل غیراستانداردند


مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبيل
گفت: با توجه به این‌که استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال
است، تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبيل بیش از ۱۶ سال عمر داشته و
غیراستانداردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبيل،
محمودرضا یعقوبی عصر امروز در جلسه پدافند غیرعامل که در سالن شیخ
صفی‌الدین استانداری اردبيل برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این‌که
استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال است، تمامی خودروهای
 آتش‌نشانی اردبيل بیش از 16 سال عمر دارند و در واقع غیراستاندارد هستند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبیل غیراستانداردند


مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبيل
گفت: با توجه به این‌که استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال
است، تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبيل بیش از ۱۶ سال عمر داشته و
غیراستانداردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبيل،
محمودرضا یعقوبی عصر امروز در جلسه پدافند غیرعامل که در سالن شیخ
صفی‌الدین استانداری اردبيل برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این‌که
استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال است، تمامی خودروهای
 آتش‌نشانی اردبيل بیش از 16 سال عمر دارند و در واقع غیراستاندارد هستند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبیل غیراستانداردند


مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبيل
گفت: با توجه به این‌که استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال
است، تمامی خودروهای آتش‌نشانی اردبيل بیش از ۱۶ سال عمر داشته و
غیراستانداردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبيل،
محمودرضا یعقوبی عصر امروز در جلسه پدافند غیرعامل که در سالن شیخ
صفی‌الدین استانداری اردبيل برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این‌که
استاندارد استفاده از خودروهای آتش‌نشانی پنج سال است، تمامی خودروهای
 آتش‌نشانی اردبيل بیش از 16 سال عمر دارند و در واقع غیراستاندارد هستند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس (3)


بسم الله الرحمن الرحیم‬‎
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

لطفا برای دریافت تصاویر این بخش (به صورت جداگانه به همراه فیلم این دیدار ) به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب :منبع . http://qaem14.blog.ir/rss

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس (2)


بسم الله الرحمن الرحیم‬‎
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

 لطفا برای دریافت تصاویر این بخش (به صورت جداگانه) به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب :منبع . http://qaem14.blog.ir/rss

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس (2)


بسم الله الرحمن الرحیم‬‎
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

 لطفا برای دریافت تصاویر این بخش (به صورت جداگانه) به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب :منبع . http://qaem14.blog.ir/rss

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس (2)


بسم الله الرحمن الرحیم‬‎
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

 لطفا برای دریافت تصاویر این بخش (به صورت جداگانه) به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب :منبع . http://ya-imam-hasan-mojtaba.blog.ir/rss

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس (2)


بسم الله الرحمن الرحیم‬‎
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

 لطفا برای دریافت تصاویر این بخش (به صورت جداگانه) به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب :منبع . http://ya-imam-hasan-mojtaba.blog.ir/rss

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس (3)


بسم الله الرحمن الرحیم‬‎
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

لطفا برای دریافت تصاویر این بخش (به صورت جداگانه به همراه فیلم این دیدار ) به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب :منبع . http://ya-imam-hasan-mojtaba.blog.ir/rss

یک هزار و 406 تن نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستاهای استان اردبیل شدند


اردبيل - ایرنا- دبیر ستاد انتخابات استان اردبيل گفت: در
پایان چهارمین روز نامنویسی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستاها یک
هزار و 406 تن در استان داوطلب انتخابات شدند.

ب
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

یک هزار و 406 تن نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستاهای استان اردبیل شدند


اردبيل - ایرنا- دبیر ستاد انتخابات استان اردبيل گفت: در
پایان چهارمین روز نامنویسی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستاها یک
هزار و 406 تن در استان داوطلب انتخابات شدند.

ب
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

یک هزار و 406 تن نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستاهای استان اردبیل شدند


اردبيل - ایرنا- دبیر ستاد انتخابات استان اردبيل گفت: در
پایان چهارمین روز نامنویسی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستاها یک
هزار و 406 تن در استان داوطلب انتخابات شدند.

ب
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

یک هزار و 406 تن نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستاهای استان اردبیل شدند


اردبيل - ایرنا- دبیر ستاد انتخابات استان اردبيل گفت: در
پایان چهارمین روز نامنویسی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستاها یک
هزار و 406 تن در استان داوطلب انتخابات شدند.

ب
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

120 اکیپ پشتیبانی راهداری در حال بازگشایی راه‌های استان اردبیل


مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان اردبيل، گفت: 120 اکیپ پشتیبانی و راهداری در حال بازگشایی راه‌های استان هستند.
علی رحمتی امروز در
گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اردبيل با اشاره به اینکه 120 اکیپ اصلی
پشتبانی با 229 دستگاه
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

دو حادثه رانندگی در محور آستارا به اردبیل، سه مصدوم بر جا گذاشت


آستارا - ایرنا - رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا گفت: دو
تصادف رانندگی در منطقه بی بی یانلو و صیادلر محور آستارا به اردبيل، سه
نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

دو حادثه رانندگی در محور آستارا به اردبیل، سه مصدوم بر جا گذاشت


آستارا - ایرنا - رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا گفت: دو
تصادف رانندگی در منطقه بی بی یانلو و صیادلر محور آستارا به اردبيل، سه
نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

دو حادثه رانندگی در محور آستارا به اردبیل، سه مصدوم بر جا گذاشت


آستارا - ایرنا - رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا گفت: دو
تصادف رانندگی در منطقه بی بی یانلو و صیادلر محور آستارا به اردبيل، سه
نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

دو حادثه رانندگی در محور آستارا به اردبیل، سه مصدوم بر جا گذاشت


آستارا - ایرنا - رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا گفت: دو
تصادف رانندگی در منطقه بی بی یانلو و صیادلر محور آستارا به اردبيل، سه
نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستای اردبیل به ۴۰۰۰ نفر رسید


اردبيل – رئیس ستاد
انتخابات استان اردبيل گفت: تاکنون چهار هزار و پنج نفر در انتخابات
شوراهای اسلامی شهر و روستای این استان ثبت‌نام کردند.

ناصر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر
تصریح کرد: از این تعداد ۷۰۲ نفر برای شورای شهر و سه هزار و ۳۰۳ نفر برای
شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده و در مجموع هزار و ۱۰۱ نفر سابقه عضویت در
شورا دارند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستای اردبیل به ۴۰۰۰ نفر رسید


اردبيل – رئیس ستاد
انتخابات استان اردبيل گفت: تاکنون چهار هزار و پنج نفر در انتخابات
شوراهای اسلامی شهر و روستای این استان ثبت‌نام کردند.

ناصر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر
تصریح کرد: از این تعداد ۷۰۲ نفر برای شورای شهر و سه هزار و ۳۰۳ نفر برای
شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده و در مجموع هزار و ۱۰۱ نفر سابقه عضویت در
شورا دارند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستای اردبیل به ۴۰۰۰ نفر رسید


اردبيل – رئیس ستاد
انتخابات استان اردبيل گفت: تاکنون چهار هزار و پنج نفر در انتخابات
شوراهای اسلامی شهر و روستای این استان ثبت‌نام کردند.

ناصر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر
تصریح کرد: از این تعداد ۷۰۲ نفر برای شورای شهر و سه هزار و ۳۰۳ نفر برای
شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده و در مجموع هزار و ۱۰۱ نفر سابقه عضویت در
شورا دارند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستای اردبیل به ۴۰۰۰ نفر رسید


اردبيل – رئیس ستاد
انتخابات استان اردبيل گفت: تاکنون چهار هزار و پنج نفر در انتخابات
شوراهای اسلامی شهر و روستای این استان ثبت‌نام کردند.

ناصر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر
تصریح کرد: از این تعداد ۷۰۲ نفر برای شورای شهر و سه هزار و ۳۰۳ نفر برای
شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده و در مجموع هزار و ۱۰۱ نفر سابقه عضویت در
شورا دارند.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

جزئیات حادثه هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه اردبیل +عکس


جزئیات حادثه هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه اردبيل +عکس
حادثه هواپیمای تابان در فرودگاه اردبيل خسارت جانی نداشت+ عکس
وقوع سانحه برای بوئینگ در فرودگاه اردبيل +عکس
جزئیات مشکل لاستیک بوئینگ 737 هواپیمای تابان + عکس

ادامه مطلب :منبع . http://tafrihi-center.blog.ir/rss

جزئیات حادثه هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه اردبیل +عکس


جزئیات حادثه هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه اردبيل +عکس
حادثه هواپیمای تابان در فرودگاه اردبيل خسارت جانی نداشت+ عکس
وقوع سانحه برای بوئینگ در فرودگاه اردبيل +عکس
جزئیات مشکل لاستیک بوئینگ 737 هواپیمای تابان + عکس

ادامه مطلب :منبع . http://tafrihi-center.blog.ir/rss

298 نفر داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل شده اند.


دبیر ستاد
انتخابات استان اردبيل از ثبت نام بیش از 6 هزار نفر برای انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا در استان اردبيل خبر داد.
298 نفر نیز داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهر اردبيل شده اند. به
گزارش خبرنگار گروه
استان های
باشگاه خبرنگاران جوان از اردبيل، ماریا موسوی افزود: ثبت نام 6 هزار و 270 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا در فرمانداری ها و بخشداری ها قطعی شده و به محض باز شدن سامانه
از طریق وزارت کشور، ثبت نام قطعی بقیه داوطلبان نیز که پرونده خود را در مهلت مقرر،
به فرمانداری ها و بخشداری ها تحویل داده اند، انجام خواهد گرفت و متعاقبا آمار نهایی
داوطلبان به استحضار هم استانی های عزیز خواهد رسید.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

298 نفر داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل شده اند.


دبیر ستاد
انتخابات استان اردبيل از ثبت نام بیش از 6 هزار نفر برای انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا در استان اردبيل خبر داد.
298 نفر نیز داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهر اردبيل شده اند. به
گزارش خبرنگار گروه
استان های
باشگاه خبرنگاران جوان از اردبيل، ماریا موسوی افزود: ثبت نام 6 هزار و 270 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا در فرمانداری ها و بخشداری ها قطعی شده و به محض باز شدن سامانه
از طریق وزارت کشور، ثبت نام قطعی بقیه داوطلبان نیز که پرونده خود را در مهلت مقرر،
به فرمانداری ها و بخشداری ها تحویل داده اند، انجام خواهد گرفت و متعاقبا آمار نهایی
داوطلبان به استحضار هم استانی های عزیز خواهد رسید.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

پیام تسلیت ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درپی درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی طی پیامی، درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. متن این پیام بشرح ذیل می‌باشد:
بسم الله الرحمن الرحیمإِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
خبر تاسف‌بار رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یار وفادار امام راحل عظیم الشان (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، قلوب همسنگران دیرین و آحاد ملت شهیدپرور ایران اسلامی را داغدار ماتمی سترگ نمود.آن مجاهد نستوه طی سالهای سخت مبارزه بر علیه رژیم ستمشاهی، همگام با دیگر طلایه‌داران نهضت روح خدا، نقشی مهم و ارزشمند را در پیشبرد امور انقلاب بر عهده داشت و با تحمل شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌های مخوف ساواک، بر آرمان‌های مقدس امام و شهیدان، مومنانه پایداری کرد.پس از طلوع صبح ظفرمند انقلاب اسلامی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با پذیرش مسئولیت‌های مهمی همچون؛ ریاست مجلس شورای اسلامی، فرماندهی دفاع

هواپیمای تابان در پرواز شماره 6243 مسیر مشهد- اردبیل بدلیل ترگیدگی لاستیک دچار سانحه شد.


سید فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هواپیمایی بوئینگ ۷۳۷ شرکت تابان صبح ساعت ۸:۲۷ دقیقه از مشهد به اردبيل پرواز داشت که دچار سانحه شد.
وی افزود: این هواپیما در ساعت ۱۰ صبح وارد اردبيل شد و در پی آن لاستیک هواپیما در سمت راست آن ترکید.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

هواپیمای تابان در پرواز شماره 6243 مسیر مشهد- اردبیل بدلیل ترگیدگی لاستیک دچار سانحه شد.


سید فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هواپیمایی بوئینگ ۷۳۷ شرکت تابان صبح ساعت ۸:۲۷ دقیقه از مشهد به اردبيل پرواز داشت که دچار سانحه شد.
وی افزود: این هواپیما در ساعت ۱۰ صبح وارد اردبيل شد و در پی آن لاستیک هواپیما در سمت راست آن ترکید.
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

«اردبیل»دیاری که ۷۰۰۰ سال پیش سکونت آغاز کرد/پیوند تاریخ و طبیعت


خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: از پشت گردنه مه‌آلود حیران و
با گذر از تونلی که در عمق کوه‌ها کشیده شده شهر نمین نمایان می‌شود. با
تپه‌های باستانی، جنگل فندقلو به درازای عمر کره زمین و طبیعت کم‌نظیر و در
ادامه اردبيل با شورابیل، بازار تاریخی، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبيلی،
غذاهای محلی و مردمی […]
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

«اردبیل»دیاری که ۷۰۰۰ سال پیش سکونت آغاز کرد/پیوند تاریخ و طبیعت


خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: از پشت گردنه مه‌آلود حیران و
با گذر از تونلی که در عمق کوه‌ها کشیده شده شهر نمین نمایان می‌شود. با
تپه‌های باستانی، جنگل فندقلو به درازای عمر کره زمین و طبیعت کم‌نظیر و در
ادامه اردبيل با شورابیل، بازار تاریخی، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبيلی،
غذاهای محلی و مردمی […]
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

«اردبیل»دیاری که ۷۰۰۰ سال پیش سکونت آغاز کرد/پیوند تاریخ و طبیعت


خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: از پشت گردنه مه‌آلود حیران و
با گذر از تونلی که در عمق کوه‌ها کشیده شده شهر نمین نمایان می‌شود. با
تپه‌های باستانی، جنگل فندقلو به درازای عمر کره زمین و طبیعت کم‌نظیر و در
ادامه اردبيل با شورابیل، بازار تاریخی، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبيلی،
غذاهای محلی و مردمی […]
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

«اردبیل»دیاری که ۷۰۰۰ سال پیش سکونت آغاز کرد/پیوند تاریخ و طبیعت


خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: از پشت گردنه مه‌آلود حیران و
با گذر از تونلی که در عمق کوه‌ها کشیده شده شهر نمین نمایان می‌شود. با
تپه‌های باستانی، جنگل فندقلو به درازای عمر کره زمین و طبیعت کم‌نظیر و در
ادامه اردبيل با شورابیل، بازار تاریخی، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبيلی،
غذاهای محلی و مردمی […]
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

تاکنون حدود ۹۰۰ نفر برای انتخابات شوراها در استان اردبیل ثبت نام کرده اند


دبیر ستاد انتخابات اردبيل: ۷۹ روستای استان فاقد شورا است/ تاکنون حدود ۹۰۰ نفر برای انتخابات شوراها در استان اردبيل ثبت نام کرده اندبه گزارش ارس تبارماریا
موسوی با اشاره به اینکه ۷۹ روستای استان فاقد شورا است اظهار کرد:
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss

تاکنون حدود ۹۰۰ نفر برای انتخابات شوراها در استان اردبیل ثبت نام کرده اند


دبیر ستاد انتخابات اردبيل: ۷۹ روستای استان فاقد شورا است/ تاکنون حدود ۹۰۰ نفر برای انتخابات شوراها در استان اردبيل ثبت نام کرده اندبه گزارش ارس تبارماریا
موسوی با اشاره به اینکه ۷۹ روستای استان فاقد شورا است اظهار کرد:
ادامه مطلب :منبع . http://entehkhab.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »