بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

ذکرها سه دسته هستند


ذکرها سه دسته هستن :
✅یه دسته پاک کننده اندگناه و زشتی رو پاک میکننمثل : «استغفرالله»
✅یه دسته مدادندبرامون حسنه مینویسندمثل : «الحمدلله»،«سبحان الله» ،«لااله الاالله»
✅و اما یه ذکری هستکه هم پاک کنه و هم مداده ،گناهان را پاک میکنه بجاش حسنات مینویسه!!..و آن :صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  :منبع . http://rozatozahraqaz.blog.ir/rss

ذکرها سه دسته هستند


ذکرها سه دسته هستن :
✅یه دسته پاک کننده اندگناه و زشتی رو پاک میکننمثل : «استغفرالله»
✅یه دسته مدادندبرامون حسنه مینویسندمثل : «الحمدلله»،«سبحان الله» ،«لااله الاالله»
✅و اما یه ذکری هستکه هم پاک کنه و هم مداده ،گناهان را پاک میکنه بجاش حسنات مینویسه!!..و آن :صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  :منبع . http://rozatozahraqaz.blog.ir/rss

ذکرها سه دسته هستند


ذکرها سه دسته هستن :
✅یه دسته پاک کننده اندگناه و زشتی رو پاک میکننمثل : «استغفرالله»
✅یه دسته مدادندبرامون حسنه مینویسندمثل : «الحمدلله»،«سبحان الله» ،«لااله الاالله»
✅و اما یه ذکری هستکه هم پاک کنه و هم مداده ،گناهان را پاک میکنه بجاش حسنات مینویسه!!..و آن :صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  :منبع . http://rozatozahraqaz.blog.ir/rss

ذکرها سه دسته هستند


ذکرها سه دسته هستن :
✅یه دسته پاک کننده اندگناه و زشتی رو پاک میکننمثل : «استغفرالله»
✅یه دسته مدادندبرامون حسنه مینویسندمثل : «الحمدلله»،«سبحان الله» ،«لااله الاالله»
✅و اما یه ذکری هستکه هم پاک کنه و هم مداده ،گناهان را پاک میکنه بجاش حسنات مینویسه!!..و آن :صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  :منبع . http://rozatozahraqaz.blog.ir/rss

ذکرها سه دسته هستند


ذکرها سه دسته هستن :
✅یه دسته پاک کننده اندگناه و زشتی رو پاک میکننمثل : «استغفرالله»
✅یه دسته مدادندبرامون حسنه مینویسندمثل : «الحمدلله»،«سبحان الله» ،«لااله الاالله»
✅و اما یه ذکری هستکه هم پاک کنه و هم مداده ،گناهان را پاک میکنه بجاش حسنات مینویسه!!..و آن :صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  :منبع . http://rozatozahraqaz.blog.ir/rss

ذکرها سه دسته هستند


ذکرها سه دسته هستن :
✅یه دسته پاک کننده اندگناه و زشتی رو پاک میکننمثل : «استغفرالله»
✅یه دسته مدادندبرامون حسنه مینویسندمثل : «الحمدلله»،«سبحان الله» ،«لااله الاالله»
✅و اما یه ذکری هستکه هم پاک کنه و هم مداده ،گناهان را پاک میکنه بجاش حسنات مینویسه!!..و آن :صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  :منبع . http://rozatozahraqaz.blog.ir/rss

راه و طریق عشق


ﺑ ﻣﺤﻤﺪ: ﻫﻮﻗﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍ ﺳﺘﺎﺭ؟ﺳﺘﺎﺭ: ﻋﺎﺷﻖ ﺯﺎﺩ ﺩﺪﻩ ﺍﻡﺑ ﻣﺤﻤﺪ: ﺭﺍﻩ ﻭ ﻃﺮﻘﺶ ﻪ ﺟﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻋﺸﻖ؟ﺳﺘﺎﺭ: ﻣﻦ ﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺮﺍﺩﺭﺑ ﻣﺤﻤﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ؟ ﺁﻧﻬﺎ ﻣ ﻮﻨﺪ؟ﺳﺘﺎﺭ: ﺁﻧﻬﺎ ﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺰ ﺑﻮﻨﺪ ...#ﻣﺤﻤﻮﺩ_ﺩﻭﻟﺖ_ﺁﺑﺎﺩ :منبع . http://pelakaval.blog.ir/rss

راه و طریق عشق


ﺑ ﻣﺤﻤﺪ: ﻫﻮﻗﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍ ﺳﺘﺎﺭ؟ﺳﺘﺎﺭ: ﻋﺎﺷﻖ ﺯﺎﺩ ﺩﺪﻩ ﺍﻡﺑ ﻣﺤﻤﺪ: ﺭﺍﻩ ﻭ ﻃﺮﻘﺶ ﻪ ﺟﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻋﺸﻖ؟ﺳﺘﺎﺭ: ﻣﻦ ﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺮﺍﺩﺭﺑ ﻣﺤﻤﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ؟ ﺁﻧﻬﺎ ﻣ ﻮﻨﺪ؟ﺳﺘﺎﺭ: ﺁﻧﻬﺎ ﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺰ ﺑﻮﻨﺪ ...#ﻣﺤﻤﻮﺩ_ﺩﻭﻟﺖ_ﺁﺑﺎﺩ :منبع . http://pelakaval.blog.ir/rss

شجره نامه رهبر


شجره نامه مقام معظم رهبری حفظه الله :سید علی حسینی خامنه ای؛ابن سید جواد حسینیابن سید حسین تفرشیابن سید محمدابن سید محمد تقیابن میرزا علی اکبرابن سید فخرالدینابن سید ظهیرالدینابن سید قطب الدینابن میرسید روح اللهابن میرسید رضاابن میرسید جلال ابن سید بایزیدابن میرسیدبابا هاشم ابن سید حسنابن سید حسینابن سید محمودابن سید نجم الدینابن سید مجدالدینابن سید فتح اللهابن سید روح اللهابن سید نیک الدینابن سید عبداللهابن سید صمدابن سید عبدالمجیدابن میرسید شریفابن میرسید عبدالفتاحابن میرسید علیابن سید علیابن میر سید علیابن سلطان العلماابن میرسید محمدابن سید حسنابن سید حسینابن حسن افطسابن علی اصغرابن حضرت امام زین العابدین (ع)ابن سیدالشهدا حضرت حسین ابن علی (ع)برچنین سلاله پاک ومطهری که ازنسل خون خداست ودرراه خداو خدمت به خلق خداست.صلوات؛اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم :منبع . http://yaroghayeh3.

شجره نامه رهبر


شجره نامه مقام معظم رهبری حفظه الله :سید علی حسینی خامنه ای؛ابن سید جواد حسینیابن سید حسین تفرشیابن سید محمدابن سید محمد تقیابن میرزا علی اکبرابن سید فخرالدینابن سید ظهیرالدینابن سید قطب الدینابن میرسید روح اللهابن میرسید رضاابن میرسید جلال ابن سید بایزیدابن میرسیدبابا هاشم ابن سید حسنابن سید حسینابن سید محمودابن سید نجم الدینابن سید مجدالدینابن سید فتح اللهابن سید روح اللهابن سید نیک الدینابن سید عبداللهابن سید صمدابن سید عبدالمجیدابن میرسید شریفابن میرسید عبدالفتاحابن میرسید علیابن سید علیابن میر سید علیابن سلطان العلماابن میرسید محمدابن سید حسنابن سید حسینابن حسن افطسابن علی اصغرابن حضرت امام زین العابدین (ع)ابن سیدالشهدا حضرت حسین ابن علی (ع)برچنین سلاله پاک ومطهری که ازنسل خون خداست ودرراه خداو خدمت به خلق خداست.صلوات؛اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم :منبع . http://yaroghayeh3.

شجره نامه رهبر


شجره نامه مقام معظم رهبری حفظه الله :سید علی حسینی خامنه ای؛ابن سید جواد حسینیابن سید حسین تفرشیابن سید محمدابن سید محمد تقیابن میرزا علی اکبرابن سید فخرالدینابن سید ظهیرالدینابن سید قطب الدینابن میرسید روح اللهابن میرسید رضاابن میرسید جلال ابن سید بایزیدابن میرسیدبابا هاشم ابن سید حسنابن سید حسینابن سید محمودابن سید نجم الدینابن سید مجدالدینابن سید فتح اللهابن سید روح اللهابن سید نیک الدینابن سید عبداللهابن سید صمدابن سید عبدالمجیدابن میرسید شریفابن میرسید عبدالفتاحابن میرسید علیابن سید علیابن میر سید علیابن سلطان العلماابن میرسید محمدابن سید حسنابن سید حسینابن حسن افطسابن علی اصغرابن حضرت امام زین العابدین (ع)ابن سیدالشهدا حضرت حسین ابن علی (ع)برچنین سلاله پاک ومطهری که ازنسل خون خداست ودرراه خداو خدمت به خلق خداست.صلوات؛اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم :منبع . http://yaroghayeh3.

خوابی که تعبیر شد


شهید مدافع حرم محمد کیهانی
محمد با شهیدان قربانی و کردونی در آزاد‌سازی نبل و الزهرا همرزم و همسنگر بود. می‌گفت که من جامانده‌ام و رفقای شهیدم من را فراموش کرده‌‌اند. شهید قربانی و کردونی به محمد قول داده بودند او را هم به جمع خود ببرند اما یک مقدار که بین شهادت آن بزرگواران و شهادت محمد فاصله افتاد محمد گله می‌کرد. همسرم یک بار خواب شهید جاوید‌الاثر نظری را دیده بود. شهید نظری به محمد قول می‌دهد و می‌گوید هر گره‌ای که باشد من خودم باز می‌کنم. اصلاً نگران نباش خودم ضامن شده و می‌برمت. دو ماه گذشت و خبری نشد. محمد می‌گفت: انگار از سر ناراحتی یک خوابی دیدم و... خبری هم نشد. آن روز که با من تلفنی در مورد خواب صحبت می‌کرد عملیاتی نشده بود. محمد می‌گفت چند روز دیگر می‌مانم. گویی هنوز به آن خواب و وعده شهید نظری دلخوش بود و امید داشت. کمی بعد هم یعنی 8 آبان 95 خواب محمد با شهادتش تعبیر شد. محمد ن

خوابی که تعبیر شد


شهید مدافع حرم محمد کیهانی
محمد با شهیدان قربانی و کردونی در آزاد‌سازی نبل و الزهرا همرزم و همسنگر بود. می‌گفت که من جامانده‌ام و رفقای شهیدم من را فراموش کرده‌‌اند. شهید قربانی و کردونی به محمد قول داده بودند او را هم به جمع خود ببرند اما یک مقدار که بین شهادت آن بزرگواران و شهادت محمد فاصله افتاد محمد گله می‌کرد. همسرم یک بار خواب شهید جاوید‌الاثر نظری را دیده بود. شهید نظری به محمد قول می‌دهد و می‌گوید هر گره‌ای که باشد من خودم باز می‌کنم. اصلاً نگران نباش خودم ضامن شده و می‌برمت. دو ماه گذشت و خبری نشد. محمد می‌گفت: انگار از سر ناراحتی یک خوابی دیدم و... خبری هم نشد. آن روز که با من تلفنی در مورد خواب صحبت می‌کرد عملیاتی نشده بود. محمد می‌گفت چند روز دیگر می‌مانم. گویی هنوز به آن خواب و وعده شهید نظری دلخوش بود و امید داشت. کمی بعد هم یعنی 8 آبان 95 خواب محمد با شهادتش تعبیر شد. محمد ن

شجره طیبه


زمخشری در کشاف (ازاهل سنت میباشد) درذیل آیه ۲۳ شوری میگوید: پیامبر خدا فرموده است : کسی که بمیرد درحالیکه محبت آل محمد در دل اوست شهید مرده است آگاه باش کسیکه با دوستی آل محمدبمیرد توبه کارمرده است, آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد مومنی است که کمال ایمان را دارا بوده است. آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد نخست جناب عزراییل وپس از او نکیرومنکر وی رابه بهشت برین مژده می دهند آگاه باش کسیکه با محبت محمد وآل محمدبمیرد اورا به گونه ای به بهشت هدایت میکنند که عروس رابه خانه شوهرش میبرند آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردخدای تعالی درقبراودو درازبهشت به روی او می گشاید آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد خدای تعالی قبراورا زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار میدهد آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردبه آیین سنت وجماعت مرده است ,  کسیکه باکینه توزی آل محمد بمیردروز قیامت در حالی وارد محشرمیشود ک

شجره طیبه


زمخشری در کشاف (ازاهل سنت میباشد) درذیل آیه ۲۳ شوری میگوید: پیامبر خدا فرموده است : کسی که بمیرد درحالیکه محبت آل محمد در دل اوست شهید مرده است آگاه باش کسیکه با دوستی آل محمدبمیرد توبه کارمرده است, آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد مومنی است که کمال ایمان را دارا بوده است. آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد نخست جناب عزراییل وپس از او نکیرومنکر وی رابه بهشت برین مژده می دهند آگاه باش کسیکه با محبت محمد وآل محمدبمیرد اورا به گونه ای به بهشت هدایت میکنند که عروس رابه خانه شوهرش میبرند آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردخدای تعالی درقبراودو درازبهشت به روی او می گشاید آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد خدای تعالی قبراورا زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار میدهد آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردبه آیین سنت وجماعت مرده است ,  کسیکه باکینه توزی آل محمد بمیردروز قیامت در حالی وارد محشرمیشود ک

شجره طیبه


زمخشری در کشاف (ازاهل سنت میباشد) درذیل آیه ۲۳ شوری میگوید: پیامبر خدا فرموده است : کسی که بمیرد درحالیکه محبت آل محمد در دل اوست شهید مرده است آگاه باش کسیکه با دوستی آل محمدبمیرد توبه کارمرده است, آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد مومنی است که کمال ایمان را دارا بوده است. آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد نخست جناب عزراییل وپس از او نکیرومنکر وی رابه بهشت برین مژده می دهند آگاه باش کسیکه با محبت محمد وآل محمدبمیرد اورا به گونه ای به بهشت هدایت میکنند که عروس رابه خانه شوهرش میبرند آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردخدای تعالی درقبراودو درازبهشت به روی او می گشاید آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیرد خدای تعالی قبراورا زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار میدهد آگاه باش کسیکه با محبت آل محمد بمیردبه آیین سنت وجماعت مرده است ,  کسیکه باکینه توزی آل محمد بمیردروز قیامت در حالی وارد محشرمیشود ک

مفسران قرن چهاردهم و پانزدهم یزد


قرن چهارده: 
سید احمد آیت اللهی
عبد الحسین آیتی یزدی
سید مهدی رکن الدینی
علیرضا ریحان یزدی
احمد علومی
سید ابوالفضل ریحانی سعیدی
میرزامحمد حسین شورکی میبدی
سید علی فانی
سید ابو القاسم رضوی یزدی
سید محمد یزدی
آیت الله مهدی یزدی
سید یحیی یزدی
حسین سیبویه یزدی
سید محمد رضا طاهایی
فتح الله مفتون یزدی
میرزا مهدی پویا
قرن پانزدهم:

شیخ محمد یزدی
سید ضیاء مرتضوی اشکذری
محمد تقی مصباح یزدی
سید محمد مدرسی مصلی
محمد فاکر میبدی
آیت الله شیخ مرتضی حائری میبدی
سید حسین طباطبایی
منصوره السادات مدرسی سریزدی
محمد رضا مشایی
طیبه یزدی
آیت الله فیروز آبادی
شیخ عبد الله واعظ یزدی
سید محمد جواد آیت اللهی
مهدی اسلامی پناه یزدی
محمد کاظم بصیری ابرقویی
آیت الله علیرضا اعرافی:منبع . http://qurani-mashahiryazd.blog.ir/rss

مفسران قرن چهاردهم و پانزدهم یزد


قرن چهارده: 
سید احمد آیت اللهی
عبد الحسین آیتی یزدی
سید مهدی رکن الدینی
علیرضا ریحان یزدی
احمد علومی
سید ابوالفضل ریحانی سعیدی
میرزامحمد حسین شورکی میبدی
سید علی فانی
سید ابو القاسم رضوی یزدی
سید محمد یزدی
آیت الله مهدی یزدی
سید یحیی یزدی
حسین سیبویه یزدی
سید محمد رضا طاهایی
فتح الله مفتون یزدی
میرزا مهدی پویا
قرن پانزدهم:

شیخ محمد یزدی
سید ضیاء مرتضوی اشکذری
محمد تقی مصباح یزدی
سید محمد مدرسی مصلی
محمد فاکر میبدی
آیت الله شیخ مرتضی حائری میبدی
سید حسین طباطبایی
منصوره السادات مدرسی سریزدی
محمد رضا مشایی
طیبه یزدی
آیت الله فیروز آبادی
شیخ عبد الله واعظ یزدی
سید محمد جواد آیت اللهی
مهدی اسلامی پناه یزدی
محمد کاظم بصیری ابرقویی
آیت الله علیرضا اعرافی:منبع . http://qurani-mashahiryazd.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید بهزاد پکس و محمد مجازات به نام تمومه


دانلود آهنگ جدید بهزاد پکس و محمد مجازات به نام تمومه
متن آهنگ جدید بهزاد پکس و محمد مجازات به نام تمومه
Behzad Pax ft. Mohammad Mojazat – Tamome
| دانلود با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ |

دانلود آهنگ جدید بهزاد پکس و محمد مجازات به نام تمومه
دانلود آهنگ جدید بهزاد پکس و محمد مجازات به نام تمومه
متن آهنگ جدید بهزاد پکس و محمد مجازات به نام تمومه
بهم میگفت دیوونه شدی میگفت اون که میره نمیمونه تویی
بهم میگفت که زیادی حساسی چون وقتی منو هنوز مثل خودت نمیشناسی
بهش میگفتم من اهل شک نیستم بعدشم هیچوقت به روت نزدم که چرا حلفمونو دست چپت نمیندازی
متن آهنگ جدید بهزاد پکس و محمد مجازات به نام تمومه :منبع . http://khanetarahan.blog.ir/rss

معرفی جمعی از مفسران استان یزد


پژوهشگران گرامی می توانند درباره زندگانی و آرا و نظرات قرآنی مفسرانی که در ذیل معرفی می شود، تحقیق نموده و مقاله ارائه دهند:
 
آیت الله حاج سید محمد مدرسی
سید حسین طباطبایی یزدی
موسی احمد مشهدی یزدی
محمد باقر یزدی سیرجانی
سید محمد طباطبایی یزدی
سید محمد باقر طباطبایی یزدی
حاج ملا محمد باقر (حاجی بزرگ)
محمد صادق اردکانی
سید مهدی رکن الدینی
مرتضی حایری یزدی
خواجه رشید الدین ابوالفضل احمد بن ابی سعد میبدی
محمد تقی مصباح یزدی
سید حسین موسوی یزدی
ملا محمد حسین یزدی
عبد الغفور طاهری یزدی
محمد مقیم یزدی
عز الدین ابراهیم فیروزانی
عبد الخالق یزدی خراسانی
آیت الله حاج شیخ غلام رضا (فرزند ابراهیم معروف به فقیه خراسانی بیوکی)
  :منبع . http://qurani-mashahiryazd.blog.ir/rss

معرفی جمعی از مفسران استان یزد


پژوهشگران گرامی می توانند درباره زندگانی و آرا و نظرات قرآنی مفسرانی که در ذیل معرفی می شود، تحقیق نموده و مقاله ارائه دهند:
 
آیت الله حاج سید محمد مدرسی
سید حسین طباطبایی یزدی
موسی احمد مشهدی یزدی
محمد باقر یزدی سیرجانی
سید محمد طباطبایی یزدی
سید محمد باقر طباطبایی یزدی
حاج ملا محمد باقر (حاجی بزرگ)
محمد صادق اردکانی
سید مهدی رکن الدینی
مرتضی حایری یزدی
خواجه رشید الدین ابوالفضل احمد بن ابی سعد میبدی
محمد تقی مصباح یزدی
سید حسین موسوی یزدی
ملا محمد حسین یزدی
عبد الغفور طاهری یزدی
محمد مقیم یزدی
عز الدین ابراهیم فیروزانی
عبد الخالق یزدی خراسانی
آیت الله حاج شیخ غلام رضا (فرزند ابراهیم معروف به فقیه خراسانی بیوکی)
  :منبع . http://qurani-mashahiryazd.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ


دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ
دانلود رایگان آهنگ مثل مرگ محمد علیزاده
دانلود فول آلبوم محمد علیزاده با لینک مستقیم
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با دو کیفیت عالی 320 و 128 آماده دانلود از شهر فیلم، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://filmct.blog.ir/rss

چرا فقط به امام رضا عالم آل محمد می گویند


❓ چرا فقط به امام رضا(ع) لقب «عالم آل محمد» داده اند؟
همه ائمه(ع) نور واحد بوده و از اقیانوس بیکران دانش برخوردارند. در این میان امام هشتم به جهت موقعیتی که برایش پیش آمد و در مناظره‌های علمی با مخالفان شرکت کرد و در آن بر همه عالمان ادیان و مذاهب پیروز شد، به حضرت، لقب «عالم آل محمد» دادند.
از امام موسی کاظم(ع) روایت شده است که به فرزندانش می‌فرمود: این برادر شما علی بن موسی عالِم آل محمد است. از او درباره دین خود بپرسید و آن چه را به شما می‌گوید، حفظ کنید که من بارها از پدرم جعفر بن محمد(امام صادق) شنیدم که به من فرمود: عالم آل محمد از تو زاده می‌شود و ای کاش من او را درک می‌کردم و نامش هم نام علی بن ابی‌طالب است.
راویان به نقل از ابراهیم بن عباس مولی روایت کرده اند: هرگز ندیدم چیزی از رضا(ع) پرسیده شود و او پاسخ ندهد. در زمان او کسی داناتر و آگاه‌تر از او نیافتیم. مأمون با پرسش از هر چی

چرا فقط به امام رضا عالم آل محمد می گویند


❓ چرا فقط به امام رضا(ع) لقب «عالم آل محمد» داده اند؟
همه ائمه(ع) نور واحد بوده و از اقیانوس بیکران دانش برخوردارند. در این میان امام هشتم به جهت موقعیتی که برایش پیش آمد و در مناظره‌های علمی با مخالفان شرکت کرد و در آن بر همه عالمان ادیان و مذاهب پیروز شد، به حضرت، لقب «عالم آل محمد» دادند.
از امام موسی کاظم(ع) روایت شده است که به فرزندانش می‌فرمود: این برادر شما علی بن موسی عالِم آل محمد است. از او درباره دین خود بپرسید و آن چه را به شما می‌گوید، حفظ کنید که من بارها از پدرم جعفر بن محمد(امام صادق) شنیدم که به من فرمود: عالم آل محمد از تو زاده می‌شود و ای کاش من او را درک می‌کردم و نامش هم نام علی بن ابی‌طالب است.
راویان به نقل از ابراهیم بن عباس مولی روایت کرده اند: هرگز ندیدم چیزی از رضا(ع) پرسیده شود و او پاسخ ندهد. در زمان او کسی داناتر و آگاه‌تر از او نیافتیم. مأمون با پرسش از هر چی

چرا فقط به امام رضا عالم آل محمد می گویند


❓ چرا فقط به امام رضا(ع) لقب «عالم آل محمد» داده اند؟
همه ائمه(ع) نور واحد بوده و از اقیانوس بیکران دانش برخوردارند. در این میان امام هشتم به جهت موقعیتی که برایش پیش آمد و در مناظره‌های علمی با مخالفان شرکت کرد و در آن بر همه عالمان ادیان و مذاهب پیروز شد، به حضرت، لقب «عالم آل محمد» دادند.
از امام موسی کاظم(ع) روایت شده است که به فرزندانش می‌فرمود: این برادر شما علی بن موسی عالِم آل محمد است. از او درباره دین خود بپرسید و آن چه را به شما می‌گوید، حفظ کنید که من بارها از پدرم جعفر بن محمد(امام صادق) شنیدم که به من فرمود: عالم آل محمد از تو زاده می‌شود و ای کاش من او را درک می‌کردم و نامش هم نام علی بن ابی‌طالب است.
راویان به نقل از ابراهیم بن عباس مولی روایت کرده اند: هرگز ندیدم چیزی از رضا(ع) پرسیده شود و او پاسخ ندهد. در زمان او کسی داناتر و آگاه‌تر از او نیافتیم. مأمون با پرسش از هر چی

تعدادی دیگر از مفسران یزد


ابو الفضل رشید الدین میبدی
معین الدین علی یزدی (معلم)
مولانا عز الدین ابراهیم فیروزانی
شیخ شرف الدین یحیی بحرانی
ملا عبد الله بهابادی
ملا محمد بن حاج حسین شاه قاضی یزدی
معز الدین محمد شیخ الاسلام
مولی علی رضا حسینی اردکانی (تجلی)
مولی آقا محمد رفیع یزدی
سید صدرالدین محمد حسنی طباطبایی
محمد حسین بن احمد کاتب
مولی محمد علی بن نعمت الله اردکانی
مولی عبد الخالق یزدی
ملا مصطفی خوئی یزدی
میرزا سید محمد علی مدرس طباطبایی
سید محمد حسن یزدی
سید علی اکبر حسنی حسینی لغوی
مولا احمد واعظ یزدی

 تمام مفسران نام برده مربوط به قرن سیزده و ماقبل آن می باشند.
:منبع . http://qurani-mashahiryazd.blog.ir/rss

تعدادی دیگر از مفسران یزد


ابو الفضل رشید الدین میبدی
معین الدین علی یزدی (معلم)
مولانا عز الدین ابراهیم فیروزانی
شیخ شرف الدین یحیی بحرانی
ملا عبد الله بهابادی
ملا محمد بن حاج حسین شاه قاضی یزدی
معز الدین محمد شیخ الاسلام
مولی علی رضا حسینی اردکانی (تجلی)
مولی آقا محمد رفیع یزدی
سید صدرالدین محمد حسنی طباطبایی
محمد حسین بن احمد کاتب
مولی محمد علی بن نعمت الله اردکانی
مولی عبد الخالق یزدی
ملا مصطفی خوئی یزدی
میرزا سید محمد علی مدرس طباطبایی
سید محمد حسن یزدی
سید علی اکبر حسنی حسینی لغوی
مولا احمد واعظ یزدی

 تمام مفسران نام برده مربوط به قرن سیزده و ماقبل آن می باشند.
:منبع . http://qurani-mashahiryazd.blog.ir/rss

بدون عنوان...


دعا برای پیدا کردن شی گمشده
حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):
برای پیدا شدن چیزهای گمشده، این دعا خوب است:
« اللهم انّی اسئلک یا مُذَکِّرَ الخیرِ و فاعلَهُ و الآمِرَ بِهِ اَن تُصلّیَ علی محمدٍ و آل محمد  و تُذَکِّرَنی ما اَنسانیه الشیطان »بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۳۳۹
خدایا ، ای به یاد آورنده خیر و انجام دهنده آن و امر کننده به آن ، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آنچه را شیطان از یاد من برده است ، به یادم آوری.
همچنین خواندن این دعا ، برای به یاد آوردن مطالبی که فراموش شده مؤثر است.

@canonfarhangii
:منبع . http://rabialanam.blog.ir/rss

بدون عنوان...


دعا برای پیدا کردن شی گمشده
حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):
برای پیدا شدن چیزهای گمشده، این دعا خوب است:
« اللهم انّی اسئلک یا مُذَکِّرَ الخیرِ و فاعلَهُ و الآمِرَ بِهِ اَن تُصلّیَ علی محمدٍ و آل محمد  و تُذَکِّرَنی ما اَنسانیه الشیطان »بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۳۳۹
خدایا ، ای به یاد آورنده خیر و انجام دهنده آن و امر کننده به آن ، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آنچه را شیطان از یاد من برده است ، به یادم آوری.
همچنین خواندن این دعا ، برای به یاد آوردن مطالبی که فراموش شده مؤثر است.

@canonfarhangii
:منبع . http://rabialanam.blog.ir/rss

بدون عنوان...


دعا برای پیدا کردن شی گمشده
حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):
برای پیدا شدن چیزهای گمشده، این دعا خوب است:
« اللهم انّی اسئلک یا مُذَکِّرَ الخیرِ و فاعلَهُ و الآمِرَ بِهِ اَن تُصلّیَ علی محمدٍ و آل محمد  و تُذَکِّرَنی ما اَنسانیه الشیطان »بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۳۳۹
خدایا ، ای به یاد آورنده خیر و انجام دهنده آن و امر کننده به آن ، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آنچه را شیطان از یاد من برده است ، به یادم آوری.
همچنین خواندن این دعا ، برای به یاد آوردن مطالبی که فراموش شده مؤثر است.

@canonfarhangii
:منبع . http://rabialanam.blog.ir/rss

بدون عنوان...


دعا برای پیدا کردن شی گمشده
حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):
برای پیدا شدن چیزهای گمشده، این دعا خوب است:
« اللهم انّی اسئلک یا مُذَکِّرَ الخیرِ و فاعلَهُ و الآمِرَ بِهِ اَن تُصلّیَ علی محمدٍ و آل محمد  و تُذَکِّرَنی ما اَنسانیه الشیطان »بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۳۳۹
خدایا ، ای به یاد آورنده خیر و انجام دهنده آن و امر کننده به آن ، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آنچه را شیطان از یاد من برده است ، به یادم آوری.
همچنین خواندن این دعا ، برای به یاد آوردن مطالبی که فراموش شده مؤثر است.

@canonfarhangii
:منبع . http://rabialanam.blog.ir/rss

بدون عنوان...


دعا برای پیدا کردن شی گمشده
حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):
برای پیدا شدن چیزهای گمشده، این دعا خوب است:
« اللهم انّی اسئلک یا مُذَکِّرَ الخیرِ و فاعلَهُ و الآمِرَ بِهِ اَن تُصلّیَ علی محمدٍ و آل محمد  و تُذَکِّرَنی ما اَنسانیه الشیطان »بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۳۳۹
خدایا ، ای به یاد آورنده خیر و انجام دهنده آن و امر کننده به آن ، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آنچه را شیطان از یاد من برده است ، به یادم آوری.
همچنین خواندن این دعا ، برای به یاد آوردن مطالبی که فراموش شده مؤثر است.

@canonfarhangii
:منبع . http://rabialanam.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »