بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

بیرون بریز هر چه در سر داری


یک جام را که خم می کنی هر چه در درون دارد بیرون می ریزد و خالی خالی می شود .حالا گرفتی چرا به سجده می رویم؟به سجده می رویم تا هر چه در سر داریم بیرون بریزیم.بیرون بریزیم نقشه های شوم را...خیالات واهی و موهوم را...سر را به زمین چو می نهی بهر نمازآن را به زمین بنه که در سر داریکسی که اهل قبله ،  اهل نماز  و اهل سجده است باید سری خلوت و خالی از هر مکر و حیله و نقشه باشد... :منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

غذایمان را بیرون با اجاق کوهنوردی هم میتوانیم پخت کنیم


این روزها غذا خوردن در بیرون از خونه شده یک عادت اما چهخوبه که خودمون بتونیم بیرون از خونه غذا درست کنیم اگر اجاق کوهنوردی داشته باشیم میتونیم وقتی میریم سفر
و یا بیرون از خونه
حتی توی پارک برای خودمون عذا درست کنیم
امروزه علم پیشرفت کرده و این اجاق ها
مانند سابق
زود خاموش نمیشن یعنی میتونن در مقابل وزش باد مقاومت از خودشون نشون بدن
بگذریم ولی اگر شما بخواین
میتونید
ما رو یاری کنید و با اینکه نتونید برید تفریحات
خارج از کشور
دوستان من میگم آشغال نریزید بیرون
چون واقعا طبیعت تاب و تحمل
این همه آشغال رو نداره
و خیلی زود نابود میشه
سمت چیزایی نرید که به نابودی طبیعت منجر میشه
حتی بیرون بردن یک اجاق میتونه به گرم شدن هوا بیانجامه :منبع . http://kalapac.blog.ir/rss

شرح


وقت آنست که صحرا گل و سنبل گیرد
خلق بیرون شده هر قوم به صحرای دگر
بامدادان به تماشای چمن بیرون آی
تا فراغ از تو نماند به تماشای دگر
هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید
گویم این نیز نهم بر سر غم‌های دگر
بازگویم نه که دوران حیات این همه نیست
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر :منبع . http://happycloud.blog.ir/rss

شرح


وقت آنست که صحرا گل و سنبل گیرد
خلق بیرون شده هر قوم به صحرای دگر
بامدادان به تماشای چمن بیرون آی
تا فراغ از تو نماند به تماشای دگر
هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید
گویم این نیز نهم بر سر غم‌های دگر
بازگویم نه که دوران حیات این همه نیست
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر :منبع . http://happycloud.blog.ir/rss

شرح


وقت آنست که صحرا گل و سنبل گیرد
خلق بیرون شده هر قوم به صحرای دگر
بامدادان به تماشای چمن بیرون آی
تا فراغ از تو نماند به تماشای دگر
هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید
گویم این نیز نهم بر سر غم‌های دگر
بازگویم نه که دوران حیات این همه نیست
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر :منبع . http://happycloud.blog.ir/rss

اداشو در میارین...


حکایت عجیبیه. نگاه می‌کنیم به یکی،‌به نظرمون خوشبخت‌ترین آدم دنیاست.
زندگیش شاده، پر از عکس گل و لبخند و بوسه است.
پر از رنگه. پر از اتفاقای رنگیه.
پر از آدماییه که به نظر بهترین میان... انگار توی عکسا و روزا و لحظه‌هاشون عشق موج می‌زنه...
یه کم نزدیک می‌شی... و می‌بینی رنگ‌ها، شادی‌ها، لبخندها و بوسه‌ها، بی‌معنی شدن...
 
آهای آدمای شاد اون بیرون! بهم بگین تا حالا شادی رو تجربه کردین؟ یا فقط دارین اداشو در میارین؟
آهای آدمای رنگی رنگی اون بیرون! بهم بگین تا حالا رنگای واقعی رو با چشماتون لمس کردین؟ یا فقط دارین اداشو در میارین؟
آهای آدمای خوشحال اون بیرون! بهم بگین تا حالا خوشی رو با دستاتون بغل کردین؟ یا فقط دارین اداشو در میارین؟
آهای آدمای پر از عشق و بوسه‌ی اون بیرون! بهم بگین تا حالا مزه‌ی واقعی عشق و بوسه رو چشیدین؟ یا فقط دارین اداشو در میارین؟
آهای آدمای اون بیرون! بهم بگین... بهم

سفر دوم


سفر دوم رو تنهایی میخوام برم. میخوام برم شیراز:) بلیط رفت رو چارتری پرفتم اما برگشت هنوز نگرفتم در واقع منتظرم بلیطا ارزونتر بشه :دی
از زندگی باید لذت برد به هر نحوی..منتظر کسی نمونید که بیاد از غار تنهایی بکشتون بیرون. خودتون از غار بزنید بیرون و لذت ببرید.  :منبع . http://dashtehamvar.blog.ir/rss

سفر دوم


سفر دوم رو تنهایی میخوام برم. میخوام برم شیراز:) بلیط رفت رو چارتری پرفتم اما برگشت هنوز نگرفتم در واقع منتظرم بلیطا ارزونتر بشه :دی
از زندگی باید لذت برد به هر نحوی..منتظر کسی نمونید که بیاد از غار تنهایی بکشتون بیرون. خودتون از غار بزنید بیرون و لذت ببرید.  :منبع . http://dashtehamvar.blog.ir/rss

من آوازم که از عشقی کهن افسانه میسازم


آدم که گریه نمی کند،ما دلتنگی ها،بغض ها،دلخوری ها،ناراحتی ها رو میریزیم تو دلمون،دلمون پر خون میشه،خوناش میریزه بیرون،از چشممون میزنه بیرونآدم های قوی،آدم های الکی قوی،آدم های الکی مغرور،شماها که گریه نمی کنین،اما من پریشونم پریشونتر که از این شب های طولانی... :منبع . http://aftaabgardan.blog.ir/rss

33-290


امروز که داشتم از کنار میدون و از بین اون همه آدم و ماشین رد میشدم، یهو احساس کردم که چقدر عجیبه که الان اینجام!... بیرون خونه. بدون اینکه بهش فکر کنم!...
تو این بیست روز، جز با خونواده و یا با ماشین از خونه بیرون نرفتم... 
اصلا پیاده روی های تنهایی طوووولانی من تو عید خلوت تهران جزو برنامه های همیشگی بود... و برنامه سفرهای کوتاه دو سه روزه با گنگ مون...
امسال ولی، چسبیده بودم به خونه و خونواده. 
کم کم حتی احساس ترس میکردم از تنهایی بیرون رفتن!
ولی امروز صبح، نه و نیم پاشدم، خیلی سرحال و بدون سر درد و کوفتگی، صبحانه خوردم و از خونه رفتم بیرون...
انگار که تجربه م با خونه تموم شد.
عین اون بچه ی فامیل که مامانش گفت بعد از یک سال و نیم یه روز پستونکشو در آورد داد بهم و رفت سراغ بازیش و دیگه هم نخورد!... تجربه ش به پایان رسید...
یعنی کلا مثال هام از منفی دو سال ه!

ادامه مطلب :منبع . http://my

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss

آن روزها، رفتند...


و من حالا بیشتر از هر زمان دیگری معتقدم که کنار تو، هیچ چیز ختم به خیر نخواهد شد.حتی حال من.کاش میتوانستم دست ببرم به تار و پود گذشته ام و تورا بیرون بکشمیا مثلا گذشته ام را میچلاندم حسابی  که از تارو پودش بریزی بیرون بعد پهنش میکردم روی بند که هیچ اثری از نمناکی وجودت باقی نماند و بعد اتویش میکشیدم و خاطره بودنت، نیست می شد و حالِ حالم خوش میشد.نمی شود که نمی شود. :منبع . http://yeartwentyfive.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »